Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen 2003 av aktier i Poolia AB mot kontantlikvid¹
RSV M
2003:13

Erbjudandet
   Poolia AB (Poolia) har uppgett följande.
   Vid extra bolagsstämma i Poolia den 3 juli 2003 beslöts att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen.
   För varje aktie i Poolia, oavsett aktieslag, erhölls en inlösenrätt. Avstämningsdag var den 26 maj 2003.
   Fem inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie. Inlösenbeloppet bestämdes till 30 kr kontant.
   Anmälan om inlösen kunde ske under perioden den 2 – 24 juni 2003.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och inlösenrätt
   Om en inlösenrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.
   Anskaffningsutgiften för en inlösenrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna i Poolia. Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av inlösenrätterna.
   A-aktierna i Poolia är inte marknadsnoterade och inte heller föremål för någon omsättning. Samtliga A-aktier ägs av en och samma aktieägare. B-aktierna är marknadsnoterade. RSV är av den uppfattningen att de noteringar som avser B-aktierna bör kunna läggas till grund även för beräkningen av A-aktiens anskaffningsutgift.
   Sista dag för handel med aktier inklusive rätt till inlösenrätt var den 21 maj 2003. Den lägsta betalkursen för B-aktierna var denna dag 23,10 kr.
   Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 2 juni 2003. Den lägsta betalkursen för inlösenrätterna var då 0,26 kr.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför (0,26 : 23,10 =) 1 procent hänföras till inlösenrätterna och 99 procent till aktierna.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får, utöver kvarvarande anskaffningsutgift för de anmälda Poolia-aktierna, avdrag göras för anskaffningsutgiften för de utnyttjade inlösenrätterna. Försäljningspriset utgörs av kontantlikviden om 30 kr per inlöst aktie.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Poolia var 50 kr ska 0,50 kr hänföras till inlösenrätten och 49,50 kr hänföras till aktien.
   För inlösen av en aktie krävdes fem inlösenrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför ((5 x 0,50)
+ 49,50 =) 52 kr. Eftersom försäljningspriset var 30 kr ger försäljningen i exemplet en förlust om (30 – 52 =) 22 kr.
   Om inlösenrätten säljs ska 0,50 kr dras av som anskaffningsutgift.

¹Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och inlösenrätt, se RSV 2003:23.