Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bilia AB:s utdelning år 2003 av aktier i Kommersiella Fordon Europa AB¹
RSV M
2003:12

Erbjudandet
   Bilia AB (Bilia) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Bilia beslutade den 10 juni 2003 om utdelning av samtliga innehavda aktier i dotterbolaget Kommersiella Fordon Europa AB (KFAB) till aktieägarna.
   För varje aktie i Bilia erhölls en aktie i KFAB. Som avstämningsdag fastställdes den 9 juli 2003.
   Dessutom beslutades om kontantutdelning med 4,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för kontantutdelningen fastställdes den 13 juni 2003.
   Sista dag för handel med aktier i Bilia med rätt att deltaga i utdelningen var den 4 juli 2003.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.
Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Bilia har uppgett att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i KFAB är uppfyllda. Riksskatteverket har i brevsvar angett att, under angivna förutsättningar och med hänsyn till det ingivna materialet, förutsättningar föreligger för att anse utdelningen som skattefri. Utdelningen skall i så fall inte beskattas. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Bilia delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i KFAB. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Bilia på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i KFAB. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Bilia förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i Bilia med rätt till utdelning av aktier i KFAB var den 4 juli 2003. Den lägsta betalkursen för en aktie i Bilia var denna dag 111,50 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 7 juli 2003. Denna dag förekom emellertid inte någon omsättning av aktien. Den 8 juli 2003 noterades den lägsta betalkursen för en aktie i Bilia till 69 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i Bilia bör därför (69 : 111,50 =) 62 procent hänföras till aktierna i Bilia och 38 procent till aktierna i KFAB.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Bilia före utdelningen var 200 kr skall (200 x 0,62 =) 124 kr hänföras till aktien i Bilia och 76 kr till de utdelade aktierna i KFAB.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, RSV 2003:22.