Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Taurus Petroleum AB:s (numera RaySearch Laboratories AB) utdelning år 2003 av aktier i Taurus Petroleum Development AB¹
RSV M
2003:10

Erbjudandet
   Taurus Petroleum Development AB (Taurus Development) har uppgett följande.
   Extra bolagsstämma i Taurus Petroleum AB (Taurus Petroleum) beslutade den 28 maj 2003 att förvärva RaySearch Laboratories AB och att anta detta bolags namn. Samtidigt beslutades om utdelning av samtliga innehavda aktier i det helägda dotterbolaget Taurus Development till aktieägarna.
   För varje aktie i Taurus Petroleum erhölls en aktie i Taurus Development.
   Kontant utdelning lämnades inte.
Sista dag för handel med aktier i Taurus Petroleum med rätt att deltaga i utdelningen var den 13 maj 2003.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.
   Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Taurus Development har uppgett att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Taurus Development är uppfyllda. Utdelningen skall i så fall inte beskattas. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Taurus Petroleum delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Taurus Development. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Taurus Petroleum på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Taurus Development. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Taurus Petroleum förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i Taurus Petroleum med rätt till utdelning av aktier i Taurus Development var den 13 maj 2003. Slutkursen (köp) för en aktie i Taurus Petroleum var denna dag 1,75 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 14 maj 2003. Slutkursen (köp) för aktie i Taurus Petroleum var då 1,62 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i Taurus Petroleum bör därför (1,62 : 1,75 =) 92,6 procent hänföras till aktierna i Taurus Petroleum och 7,4 procent till aktier i Taurus Development.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Taurus Petroleum före utdelningen var 100 kr skall 92,60 kr (100 x 0,926) hänföras till aktien i Taurus Petroleum och 7,40 kr till de utdelade aktierna i Taurus Development.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, se RSV 2003:19.