Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2003 av aktier i Teligent AB mot kontantlikvid¹
RSV M
2003:9

Erbjudandet
   Teligent AB (Teligent) har uppgett följande.
Vid extra bolagsstämma i Teligent den 8 april 2003 beslöts att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen.
   För varje aktie i Teligent erhölls en inlösenrätt. Avstämningsdag var den 11 april 2003.
   Fem inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie. Inlösenbeloppet bestämdes till 20 kr kontant.
   Anmälan om inlösen kunde ske under perioden den 17 april – 16 maj 2003.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och inlösenrätt
   Om en inlösenrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.
   Anskaffningsutgiften för en inlösenrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna i Teligent. Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av inlösenrätterna.
   Aktierna i Teligent var marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktier inklusive rätt till inlösenrätt var den 8 april 2003. Den lägsta betalkursen för aktierna var denna dag 11 kr.
   Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 17 april 2003. Medianen av den lägsta betalkursen för inlösenrätterna under de första fem dagarna sedan de noterats var
2,02 kr.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför (2,02/11 =) 18 procent hänföras till inlösenrätterna och 82 procent till aktierna.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får, utöver kvarvarande anskaffningsutgift för de anmälda Teligent-aktierna, avdrag göras för anskaffningsutgiften för de utnyttjade inlösenrätterna. Försäljningspriset utgörs av kontantlikviden om 20 kr per inlöst aktie.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Teligent var 50 kr ska 9 kr hänföras till inlösenrätten och 41 kr hänföras till aktien.
För inlösen av en aktie krävdes fem inlösenrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför
((5 x 9) + 41 =) 86 kr. Eftersom försäljningspriset var 20 kr ger försäljningen i exemplet en förlust om (20 – 86 =) 66 kr.
   Om inlösenrätten säljs ska 9 kr dras av som anskaffningsutgift.

¹Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och inlösenrätt, se RSV 2003:18.