Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2003 av aktier i Eniro AB mot kontantlikvid¹
RSV M
2003:8

Erbjudandet
   Eniro AB (Eniro) har uppgett följande.
   Vid ordinarie bolagsstämma i Eniro den 31 mars 2003 beslöts att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen. De aktieägare som på avstämningsdagen den 3 april 2003 var registrerade i bolagets aktiebok erhöll en inlösenrätt för varje aktie i Eniro. Dessutom erhölls 1,40 kr i kontant utdelning för varje Eniro-aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive inlösenrätt och rätt till kontant utdelning var den 31 mars 2003.
   För att anmäla en aktie till inlösen krävdes tjugo inlösenrätter. Handel i inlösenrätter kunde ske under perioden 11 april – 6 maj 2003.
   Inlösenlikviden för varje aktie i Eniro var 80 kr.
   Anmälan om inlösen av aktier skulle ske under perioden 11 april – 9 maj 2003.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och inlösenrätt
   Om en inlösenrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader. Upp till 1 000 inlösenrätter kunde säljas utan courtage.
   Anskaffningsutgiften för en inlösenrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna i Eniro. Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.
   Aktierna i Eniro var marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktierna inklusive rätt till inlösenrätt var den 31 mars 2003. Den lägsta betalkursen för aktierna var denna dag 53 kr.
   Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 11 april 2003. Medianen av den lägsta betalkursen för inlösenrätterna under de första fem dagarna sedan de noterades var 0,82 kr.
   Vid fördelning av anskaffningsutgiften ska samtidig kontant utdelning om 1,40 kr beaktas. Av anskaffningsutgiften för aktierna i Eniro bör därför (0,82/(53-1,40)=) 1,6 procent hänföras till inlösenrätterna och 98,4 procent till aktierna.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får, utöver kvarvarande anskaffningsutgift för de anmälda Eniro-aktierna, avdrag göras för anskaffningsutgiften för de utnyttjade inlösenrätterna. Försäljningspriset utgörs av kontantlikviden om 80 kr per inlöst aktie.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Eniro uppgår till 50 kr kommer 1,6 procent eller 0,80 kr att hänföras till inlösenrätterna och 98,4 procent eller 49,20 kr till aktierna.
   För inlösen av en aktie krävdes tjugo inlösenrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför
((20 x 0,80) + 49,20 =) 65,20 kr. Eftersom försäljningspriset var 80 kr blir vinsten i exemplet (80 – 65,20 =) 14,80 kr.
   Om inlösenrätten säljs dras 0,80 kr av som anskaffningsutgift.

¹Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och inlösenrätt, se RSV 2003:17.