Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Johnson Pump AB mot aktier i TMT One AB1
RSV M
2002:16
Erbjudandet
   TMT One AB (TMT One) har uppgett följande.
   Styrelsen för TMT One offentliggjorde den 17 januari 2002 ett erbjudande till samtliga aktieägare i Johnson Pump AB (Johnson Pump) att överlåta sina aktier till TMT One. Som ersättning för aktierna i Johnson Pump erbjöds genom andelsbyte nyemitterade A-aktier i TMT One.
   För varje femtal aktier i Johnson Pump erhölls två A-aktier i TMT One.
   Som alternativ erbjöds alla aktieägare kontant ersättning med 24 kr per aktie i Johnson Pump.
   Anmälan skulle ske under perioden den 14 februari - 8 mars 2002.    Inget courtage utgick.

Villkor
   Följande villkor gällde för erbjudandet:
   - att förvärvet enligt TMT Ones bedömning inte, innan offentliggörande av att det fullföljts, helt eller delvis, omöjliggjordes eller väsentligen försvårades till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet, som vid bedömningen förelåg eller kunde förväntas, eller av annan omständighet utanför TMT Ones kontroll som TMT One ej hade kunnat eller borde ha kunnat förutse;
   - att alla erforderliga myndighetstillstånd erhållits utan villkor eller på villkor, som enligt TMT Ones bedömning, inte på ett väsentligt och negativt sätt inverkade på erbjudandet och förvärvet av Johnson Pump.
   Den 14 mars 2002 meddelade TMT One att man fullföljde erbjudandet.

Skatteregler
   När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma ifråga.
   De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta aktierna.
   Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Beräkning
   TMT One fullföljde erbjudandet den 14 mars 2002 och aktierna i Johnson Pump får därför anses sålda denna dag.
   Lägsta betalkurs för aktier i TMT One var denna dag 59 kr. För varje femtal aktier i Johnson Pump erhölls två aktier i TMT One.
   Varje bortbytt aktie i Johnson Pump får därför anses såld för 23,60 kr ((59 X 2) / 5)
   Varje tillbytt aktie i TMT One får anses köpt för 59 kr.

Beskattning
   Enligt uppgift från TMT One uppfyller aktiebytet villkoren för andelsbyten/uppskovsgrundande andelsbyten.
   Fysiska personers vinst eller förlust kommer i så fall att skjutas framåt genom så kallad framskjuten beskattning. I praktiken innebär detta att erhållna aktier i TMT One övertar det omkostnadsbelopp (anskaffningsvärde) som gällde för aktierna i Johnson Pump.
   Juridiska personer kan på blankett N4 yrka uppskov med uppkommen kapitalvinst.

1Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2002:25.