Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i AU-System AB mot aktier i Teleca AB år 20021
RSV M
2002:15
Erbjudandet
   Teleca AB (Teleca) har uppgett följande.
   Teleca lämnade den 10 december 2001 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av AU-System AB (AU-System) att förvärva utestående aktier och teckningsoptioner.
   För varje aktie i AU-System erbjöds 0,2093 nyemitterad aktie av serie B i Teleca.    Innehavare av teckningsoptioner kunde välja mellan ersättning i form av kontanter eller teckningsoptioner utgivna av Teleca. Teckningsoptionerna omfattas ej av detta meddelande.
   Anmälan skulle ske under perioden den 3 - 24 januari 2002.
   Inget courtage utgick.

Villkor
   Som villkor för erbjudandet gällde bl.a. att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Teleca blev ägare till aktier och teckningsoptioner som representerar mer än 90 procent av aktierna i AU-System. Teleca förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.
   Den 25 januari 2002 meddelade Teleca att man fullföljde erbjudandet. Samtidigt beslutades att förlänga detta till och med den 6 februari 2002. Rätt till återkallelse av lämnad accept förelåg då inte.

Skatteregler
   När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma ifråga.
   De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta aktierna.
   Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Beräkning
   Teleca fullföljde erbjudandet den 25 januari 2002. För de aktieägare som accepterade erbjudandet före Telecas offentliggörande anses bindande avtal om avyttring av aktier ha uppstått i samband med offentliggörandet (Telecas pressmeddelande). Lägsta betalkurs för Teleca B var då 55,50 kr. För varje aktie i AU-System erhölls 0,2093 aktie i Teleca.
   Varje bortbytt aktie i AU-System får därför anses såld för 11,62 kr (55,50 x 0,2093).
   Varje tillbytt aktie i Teleca får anses köpt för 55,50 kr.
   För de aktieägare som accepterade erbjudandet först efter Telecas offentliggörande förelåg inte någon rätt till återkallelse av accepten, och bindande avtal anses därför ha uppstått i samband med anmälan. Vid beräkning av avyttringspris och anskaffningsutgift skall i dessa fall lägsta noterade betalkurs för Teleca B aktuell dag användas. För aktieägare som inte kan påvisa dag för anmälan kan i stället medianen av lägsta betalkurs under den förlängda acceptperioden användas. Detta medianvärde är 53,50 kr.
   Varje bortbytt aktie i AU-system får därför anses såld för 11,20 kr (53,50 x 0,2093).    Varje tillbytt aktie i Teleca får anses köpt för 53,50 kr.

Beskattning
   Enligt uppgift från Teleca uppfyller aktiebytet villkoren för andelsbyten/uppskovsgrundande andelsbyten.
   Fysiska personers vinst eller förlust kommer i så fall att skjutas framåt genom så kallad framskjuten beskattning. I praktiken innebär detta att erhållna aktier i Teleca övertar det omkostnadsbelopp (anskaffningsvärde) som gällde för aktierna i AU-System.
   Juridiska personer kan på blankett N4 yrka uppskov med uppkommen kapitalvinst.

1Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgiften mellan aktie och inlösenrätt, se RSV 2002:24.