Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Innovationsmäklarna AB mot aktier i Affärsstrategerna AB år 20011
RSV M 2002:3
Erbjudandet

   Affärsstrategerna AB (Affärsstrategerna) har uppgett följande.    Styrelsen för Affärsstrategerna beslutade den 11 juli 2001 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Innovationsmäklarna AB (Innovationsmäklarna) att förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Innovationsmäklarna.    För varje sjutal aktier (oavsett slag) i Innovationsmäklarna erbjöds en nyemitterad B-aktie i Affärsstrategerna. För varje teckningsoption med lösenkurs 3,37 kr och teckning före 2003-12-01 erbjöds 0,50 kr, och för varje teckningsoption med lösenkurs 3,37 kr och teckning före 2004-05-31 erbjöds 0,50 kr.    Överskjutande aktieandelar skulle sammanläggas och säljas gemensamt, varefter varje aktieägare skulle erhålla sin andel av den totala försäljningslikviden.    Inget courtage skulle utgå.    Anmälan om accepterande av erbjudandet skulle ske under perioden den 29 augusti - 19 september 2001. Rätt att återkalla lämnad anmälan förelåg fram till anmälningsperiodens slut. Affärsstrategerna förbehöll sig rätten att förlänga anmälningstiden.

Villkor

   Som villkor för erbjudandet gällde följande:    
- att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Affärsstrategerna blev ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier representerande mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Innovationsmäklarna, räknat efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner. Affärsstrategerna förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.    
- att förvärvet, innan offentliggörande skett om dess fullföljande, inte
- enligt Affärsstrategernas bedömning - helt eller delvis skulle omöjlig-göras eller väsentligt försvåras tillföljd av lagstiftning, domstols-avgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför Affärsstrategernas kontroll.    Den 20 september 2001 offentliggjorde Affärsstrategerna att de ställda villkoren var uppfyllda och att erbjudandet skulle fullföljas. Vidare beslöts att förlänga anmälningsperioden, såsom erbjudandet slutligen kom att utformas, t.o.m. den 15 november 2001. Under denna förlängda anmälningsperiod förelåg inte rätt till återkallelse av lämnad anmälan. I praktiken mottogs anmälningssedlar t.o.m. den 21 november 2001.

Skatteregler

   Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsutgift för den egendom som har erhållits.    Försäljningspriset för aktier i Innovationsmäklarna bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier som har erhållits i Affärsstrategerna. Värderingen bör ske vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal. Bindande avtal bör, för dem som hade accepterat erbjudandet före offentliggörandet att erbjudandet fullföljs anses ha uppkommit i samband med offentliggörandet (den 20 september 2001).    
För dem som accepterade erbjudandet efter denna tidpunkt bör bindande avtal anses ha uppstått i samband med accepten.    Även anskaffningsutgiften för erhållna aktier i Affärsstrategerna bör bestämmas med ledning av aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.    
Affärsstrategerna har upplyst om att förutsättningarna för tillämpning av reglerna om andelsbyten är uppfyllda. Detta innebär följande.    Vid 2002 års taxering finns för fysiska personer två olika system för hantering av den kapitalvinst/förlust som uppstår vid andelsbyte avseende marknadsnoterade aktier. Dels finns fortfarande möjlighet att på blankett K4B ansöka om uppskov med beskattningen av eventuell vinst eller att ta upp uppkommen vinst till beskattning/yrka avdrag för förlust. Dels finns en nyinförd möjlighet att, utan beskattning, på blankett K4B, föra över anskaffningsutgiften för de utbytta aktierna till de nyförvärvade (begäran om framskjuten beskattning). Detta gäller både vid vinst och förlust. Någon kapitalvinstberäkning avseende aktierna i Innovationsmäklarna behöver då inte göras.

Beräkningen

   Försäljningspriset för aktie i Innovationsmäklarna bör, för aktieägare
som accepterade erbjudandet före offentliggörandet att erbjudandet
fullföljs, beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen
för aktie i Affärsstrategerna vid tidpunkten för offentliggörandet (den 20
september 2001). Den lägsta betalkursen för aktie i Affärsstrategerna var
denna dag 9,50 kr. Försäljningspriset för en aktie i Innovationsmäklarna
bör därför beräknas till 1,36 kr (9,50 : 7).    
För aktieägare som accepterade erbjudandet först efter
offentliggörandet uppstod bindande avtal i samband med accepten. För
den som inte kan visa vilken dag accepten gjordes kan medianvärdet av
periodens lägsta betalkurser, 8,00 kr, användas för att beräkna
försäljningspriset. Försäljningspriset skall i så fall anses uppgå till 1,14 kr
(8,00 : 7).    
Anskaffningsutgiften för en aktie i Affärsstrategerna, som erhållits på
grund av aktieinnehav i Innovationsmäklarna, bör, vid accept före
offentliggörandet beräknas till 9,50 kr, och vid accept därefter, för det
fall verklig dag för accept inte kan visas, till 8,00 kr.

Exempel:

   En person äger 700 aktier i Innovationsmäklarna. Vid andelsbytet
erhåller han i stället 100 aktier i Affärstrategerna. Om han accepterade
erbjudandet före offentliggörandet att erbjudandet fullföljs uppgår hans försäljningspris för aktierna i Innovationsmäklarna till 952 kr (700 x 1,36).
Om han accepterade erbjudandet först därefter, och han inte kan visa
vilken dag accepten gjordes, anses försäljningspriset uppgå till 798 kr
(700 x 1,14).

   I självdeklarationen kan han välja mellan följande tre alternativ.    
1. Han kan ta upp eventuell vinst till beskattning respektive yrka avdrag för förlusten.    
2. Vid vinst kan han dessutom begära uppskov med beskattningen på blankett K4B. Beskattning sker då när de erhållna aktierna i Affärsstrategerna säljs.    
3. Han kan på blankett K4B begära att anskaffningsutgiften för aktierna
i Innovationsmäklarna som bytts bort förs över till de erhållna aktierna i Affärsstrategerna (begäran om framskjuten beskattning) så att
beskattning sker först när dessa säljs (detta gäller endast fysiska
personer). Någon kapitalvinstberäkning avseende aktierna i
Innovationsmäklarna behöver i så fall inte göras.

   Anskaffningsutgiften för de erhållna aktierna i Affärsstrategerna uppgår, vid accept före offentliggörandet, till 950 kr (100 x 9,50), och vid accept därefter till 800 kr (100 x 8,00) eller annat visat verkligt värde.

1 Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2002:5.