Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:21

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-09-01 genom SKVFS 2006:13.

Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering;¹

beslutade den 4 december 2000.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 11 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) i fråga om verkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering att bilaga 1 skall ha följande lydelse.

Bilaga 1²

Omräkningsfaktorer för byggnad under uppförande

ÅrFör AFT 96För AFT 98För AFT 00
    
19940,50  
19950,50  
19960,500,50 
19970,450,50 
19980,450,500,50
19990,450,450,50
20000,400,450,50
¹Föreskrifterna omtryckta RSFS 2000:9.
²Bilagan ändrad senast genom RSFS 1999:10.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid särskild fastighetstaxering år 2001.