Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:7

Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför omräkningen vid 2001 års fastighetstaxering;

beslutade den 30 mars 2000.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 34 kap. 1 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 15 kap. 1 § jämförd med 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande. not.1

Allmänna bestämmelser

1 § Förslag till prisutvecklingsområden och omräkningstal skall upprättas med ledning av de grunder för omräkningen som enligt 5-12 §§ skall tillämpas vid förberedelsearbetet.

2 § Förslag till prisutvecklingsområden och omräkningstal skall upprättas på det sätt och i den ordning som anges i 13-17 §§ samt redovisas i beslutsförteckningar som föreskrivs i 3 och 4 §§.

Beslutsförteckningar

Prisutvecklingsområden

3 § För var och en av taxeringsenhetstyperna småhusenhet, hyreshusenhet och lantbruksenhet skall en beslutsförteckning över prisutvecklingsområden upprättas.

Varje förteckning skall avse hela riket och uppställas länsvis. Prisutvecklingsområden, som bildats av värdeområden i flera län, skall anges särskilt i förteckningen. Vidare skall varje sådant prisutvecklingsområde för lantbruksenheter, som bildats för grupp av egendom som sägs i 7 § andra stycket 1-3, anges för sig.

I förteckningarna skall varje prisutvecklingsområde ges en särskild beteckning. Till varje förteckning skall fogas en eller flera översiktskartor som visar prisutvecklingsområdenas belägenhet. Förteckningarna över prisutvecklingsområden och till översiktskarta hörande dekal och beskrivning skall utformas enligt formulär som fastställts av Riksskatteverket.

Av förteckningarna skall framgå vilka värdeområden enligt 7 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) som ingår i ett prisutvecklingsområde. Värdeområdena skall därvid anges med de nummer som föreskrivits vid värdeområdesindelningen och i de fall det behövs med beteckning för länstillhörighet.

Omräkningstal

4 § För var och en av taxeringsenhetstyperna småhusenhet, hyreshusenhet och lantbruksenhet skall en beslutsförteckning över omräkningstal upprättas.

Förteckningarna skall ställas upp på sätt som angetts för beslutsförteckningarna över prisutvecklingsområden i 3 § andra stycket. Förteckningarna över omräkningstal skall utformas enligt formulär som fastställts av Riksskatteverket.

I förteckningarna skall anges det eller de omräkningstal, som skall gälla för ett prisutvecklingsområde. Om flera omräkningstal föreslås, skall det framgå för vilka slag av värderingsenheter de olika talen skall tillämpas.

Grunder för omräkningsförfarandet

Basvärdenivå

5 § Med ledning av de representativa köp och frivilliga fastighetsregleringar under nivåperioden den 1 juli 1999 - den 30 juni 2000 skall basvärdenivåer analyseras och beräknas för olika slag av egendom och för skilda områden. På grundval härav skall förslag upprättas till prisutvecklingsområden. Basvärdenivån beräknas i följande två steg.

1.För de representativa överlåtelserna inom ett område beräknas kvoterna mellan de överlåtna fastigheternas basvärden och de köpeskillingar eller likvider som erlagts för fastigheterna.
2.För varje halvår beräknas det ovägda medeltalet av kvoterna enligt punkt 1. Därefter bestäms områdets basvärdenivå som det ovägda medeltalet av de båda halvårens medeltal.
6 § För att det skall anses möjligt att med tillfredställande noggrannhet bestämma basvärdenivån inom ett område skall som regel antalet överlåtelser under nivåperioden av det slag av egendom, för vilken bestämningen skall göras, uppgå till minst 200.

Prisutvecklingsområden

7 § För var och en av taxeringsenhetstyperna småhusenhet, hyreshusenhet och lantbruksenhet skall riket indelas i skilda prisutvecklingsområden.

Prisutvecklingsområden för lantbruksenheter skall bildas för följande tre kombinationer av byggnadstyper och ägoslag

1.   småhus och tomtmark för småhus,
2.   skogsmark och skogsimpediment samt
3.   ekonomibyggnader, åkermark och betesmark.

Om en indelning i sådana prisutvecklingsområden, som avses i andra stycket, inte är lämplig, skall prisutvecklingsområden i stället bildas gemensamt för de byggnadstyper och ägoslag som ingår i lantbruksenhet.

8 § Ett prisutvecklingsområde skall - om inte annat följer av vad som sägs i 9 § - bildas endast om basvärdenivån för den egendom som avses ingå i området kan på sätt anges i 6 § bestämmas med tillfredsställande noggrannhet med hänsyn till tillgängliga överlåtelser.

Om antalet överlåtelser inom ett värdeområde inte är tillräckligt för att området skall utgöra ett prisutvecklingsområde, skall värdeområdet vid indelningen i prisutvecklingsområden sammanföras med ett eller flera andra värdeområden inom vilka prisbildningen kan antas vara likartad.

I ett prisutvecklingsområde skall normalt endast ingå värdeområden eller grupper av värdeområden med basvärdenivåer vilka avviker inbördes med högst 5 procent.

9 § Kan det antas att marknadsvärdena för egendom som sägs i 7 § efter den senaste allmänna fastighetstaxeringen av denna egendom minskat med mer än 20 procent inom ett eller flera värdeområden till skillnad mot vad som skett i angränsande områden, skall värdeområdena utgöra ett särskilt prisutvecklingsområde, även om den avvikande prisutvecklingen inte kan styrkas genom erlagda köpeskillingar eller likvider.

Omräkningstal

10 § I ett prisutvecklingsområde för småhusenheter, hyreshusenheter eller lantbruksenheter skall undersökas om olika omräkningstal behövs för skilda slag av värderingsenheter inom området. Därvid skall för prisutvecklingsområden avseende hyreshusenheter särskilt undersökas om olika omräkningstal behövs dels för värderingsenheter för bostäder, bostäder under uppförande och tomtmark avseende bostäder, dels för värderingsenheter för lokaler, lokaler under uppförande och tomtmark avseende lokaler.

11 § Omräkningstal för 2001 skall bestämmas med ledning av köpeskillingar och likvider vid representativa överlåtelser av småhusenheter, hyreshusenheter och lantbruksenheter under nivåperioden. Köpeskillingarna och likviderna vid dessa överlåtelser skall även ligga till grund för kontrollvärdering enligt 14 och 15 §§.

12 § Ett omräkningstal för ett prisutvecklingsområde bestäms till det tal som basvärdena för de överlåtna taxeringsenheterna inom området, vilka förtecknats enligt 15 §, skall multipliceras med för att taxeringsvärdenivån 2001 för de försålda taxeringsenheterna i genomsnitt skall vara 0,75.

Det preliminära omräkningstalet för ett prisutvecklingsområde beräknas som kvoten mellan 0,75 och områdets basvärdenivå. Om ett preliminärt omräkningstal måste jämkas för att en genomsnittlig taxeringsvärdenivå på 0,75 för överlåtelserna under nivåperioden skall uppnås, skall denna jämkning ske i samband med en kontrollvärdering.

I prisutvecklingsområden som bildats med stöd av 9 § får omräkningstalet bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till prisbildningen inom jämförbara områden.

Förfarandet vid förberedelserna

Ortspriser

13 § Lantmäteriverket skall fortlöpande registrera samtliga

1.   köp av småhusenhet,
2.   köp av hyreshusenhet och
3.   köp och frivilliga fastighetsregleringar av hel eller del av lantbruksenhet som sker under nivåperioden.

Lantmäteriverket skall i samband med registreringen maskinellt gallra bort överlåtelser som uppenbart inte är ägnade att ligga till grund för en bestämning av marknadsvärdenivån under nivåperioden. De för varje län registrerade överlåtelserna skall av Lantmäteriverket anges på listor och granskas under ledning av skattemyndigheten i länet. Överlåtelser under nivåperioden som inte är representativa eller av annat skäl inte är ägnade att ligga till grund för en bestämning av marknadsvärdenivån skall därvid gallras bort. Gallringen och granskningen skall ske i enlighet med bestämmelserna i 1 A kap. fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199).

När ett tillräckligt antal representativa köp av småhusenheter föreligger får de köp av småhusenheter gallras bort som för prövning av köpets representativitet kräver särskild utredning.

Skattemyndighetens granskningar enligt andra stycket skall redovisas till Lantmäteriverket, som upprättar förteckningar över de överlåtelser som bör användas vid fastighetstaxeringen. Förteckningarna skall även utvisa vilka överlåtelser som inte ansetts representativa eller av annat skäl inte medtagits.

Kontrollvärdering

14 § För varje prisutvecklingsområde skall en kontrollvärdering visa vilken taxeringsvärdenivå 2001 som uppnås om basvärdena för de överlåtna taxeringsenheterna omräknas med föreslagna omräkningstal. Även spridning skall redovisas. Kontrollvärderingen skall redovisas enligt formulär som fastställts av Riksskatteverket.

Kontrollvärderingen skall kompletteras med en redovisning av beräknad taxeringsvärdenivå 2001 för småhusenheter, hyreshusenheter och lantbruksenheter inom varje län.

15 § Kontrollvärderingen skall utöver redovisningen enligt 14 § innehålla förteckningar över de överlåtelser, som legat till grund för beräkningarna. Förteckningarna skall upprättas per prisutvecklingsområde och skall innehålla

a) identifikation, t.ex. fastighetsbeteckning,
b) överlåtelsedatum,
c) köpeskilling eller likvid,
d) sammanlagt värde för grupper av värderingsenheter med olika omräkningstal,
e) tillämpligt omräkningstal och
f) taxeringsvärdenivå 2001 (T01/K).

Redovisningen skall även innehålla förteckningar över de överlåtelser, som gallrats bort och därmed inte utnyttjats vid kontrollvärderingen. Grunderna för gallring skall anges i varje enskilt fall. Förteckningarna skall upprättas per kommun. I förteckningarna skall anges till vilket prisutvecklingsområde varje taxeringsenhet hör.

Arbetsgången

16 § Lantmäteriverket skall senast 16 augusti 2000 till Riksskatteverket lämna

dels en preliminär förteckning över de representativa överlåtelserna under tiden den 1 juli 1999 - den 30 juni 2000,

dels en beräkning av vilka omräkningstal som dessa överlåtelser skulle leda till om någon ändring inte görs i 2000 års indelning i prisutvecklingsområden och i den uppdelning av egendomen till grund för beräkning av omräkningstalen som användes vid 2000 års omräkning.

Vidare skall Lantmäteriverket senast den 1 september 2000 ange vilka ändringar beträffande 2000 års indelning i prisutvecklingsområden och bestämning av omräkningstal som verket anser böra övervägas samt föreslå vilka omräkningstal som bör användas.

Lantmäteriverket skall senast den 1 september 2000 för skattemyndigheten i varje län redovisa den del av förslagen som rör länet. För skattemyndigheten skall även redovisas en kontrollvärdering enligt 14 och 15 §§.

Skattemyndigheten skall senast den 1 oktober 2000 lämna synpunkter på förslagen till Riksskatteverket.

17 § Lantmäteriverket skall senast den 15 oktober 2000 till Riksskatteverket lämna slutliga förslag till prisutvecklingsområden och till omräkningstal. Till förslagen skall fogas en slutlig kontrollvärdering. Denna skall redovisas på sätt föreskrivs i 14 och 15 §§.

Övrigt

18 § Lantmäteriverket skall till varje skattemyndighet överlämna kopior av de handlingar som hör till kontrollvärderingen av prisutvecklingsområdena i regionen. Kopiorna skall förvaras hos skattemyndigheten.

¹Beträffande förberedelsearbetet inför omräkningen vid 2000 års fastighetstaxering, se RSFS 1999:4.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter den dag, då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2001 års omräkning.