Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:18

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 1999;¹

beslutade den 23 november 1998

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter och 21 § 2. skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 § För nedanstående yrkeskategorier får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön enligt vad som sägs i dessa föreskrifter.

2 § Om arbetsgivaren har betalat ersättning för andra kostnader än traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa eller på annat sätt slutligen stått för kostnaderna i tjänsten, skall ersättningen respektive värdet av kostnadstäckningen räknas av från kostnadsavdraget.

3 § För skogskörare som håller egen skogsbruksmaskin får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning och semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 109,54 kronor.

För skogskörare som håller egen jordbrukstraktor får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning och semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 109,54 kronor eller enligt nedanstående tabell.

Traktorns nyanskaffnings-värde i kronor Avdrag i procent av bruttolönen
   
 -200 00055
200 001-310 00060
310 001-395 00065
395 001-495 00070
495 001-580 00075
580 001-80
För skogskörare som håller egen häst och eget fordon får kostnadsavdrag göras med 35 procent av bruttolönen.

4 § För skogshuggare som håller egen motorsåg får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

5 § För hemarbetare hos industriföretag m.fl. som håller med egen maskin för sömnad och dylikt får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

6 § För fritidsombud hos försäkringsbolag får kostnadsavdrag göras med 30 procent av bruttolönen.

7 § För musiker och sångartister får kostnadsavdrag göras med 30 procent av ersättningen.

8 § För försäljare inom gravvårdsbranschen får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

¹Beträffande beskattningsåret/inkomståret 1998, se RSFS 1997:14.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 1999.