Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:14

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift för beskattningsåret 1998 och vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1998¹

beslutade den 27 november 1997

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter och 24 § 2. skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 § För nedanstående yrkeskategorier får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön enligt vad som sägs i dessa föreskrifter.

2 § Om arbetsgivaren har betalat ersättning för andra kostnader än traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa eller på annat sätt slutligen stått för kostnaderna i tjänsten, skall ersättningen respektive värdet av kostnadstäckningen räknas av från kostnadsavdraget.

3 § För skogskörare som håller egen skogsbruksmaskin får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning och semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 107,30 kronor.

För skogskörare som håller egen jordbrukstraktor får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning och semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 107,30 kronor eller enligt nedanstående tabell.

Traktorns nyanskaffningsvärde i kronorAvdrag i procent av bruttolönen
- 200 00055
200 001 - 310 00060
310 001 - 395 00065
395 001 - 495 00070
495 001 - 580 00075
580 001 -80
För skogskörare som håller egen häst och eget fordon får kostnadsavdrag göras med 35 procent av bruttolönen.

4 § För skogshuggare som håller egen motorsåg får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

5 § För hemarbetare hos industriföretag m.fl. som håller med egen maskin för sömnad och dylikt får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

6 § För fritidsombud hos försäkringsbolag får kostnadsavdrag göras med 30 procent av bruttolönen.

7 § För musiker och sångartister får kostnadsavdrag göras med 30 procent av ersättningen.

8 § För försäljare inom gravvårdsbranschen får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift för beskattningsåret 1998 och vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1998.

¹Beträffande utgiftsåret/inkomståret 1997, se RSFS 1996:22.