Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1992:7

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2005-07-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2005:11.

Riksskatteverkets föreskrifter om handläggning m.m. i ärenden om statlig lönegaranti;

beslutade den 29 oktober 1992.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 14 § lönegarantiförordningen (1992:501) följande.

1 § Beslut enligt 16 eller 18 § lönegarantilagen (1992:497) skall avfattas på blankett, utformad enligt formulär B1 - B3, bilaga 1 - 3¹.

2 § Underrättelse enligt 11 eller 12 § lönegarantilagen (1992:497) skall lämnas på blankett, utformad enligt formulär U1 - U3, bilaga 4 - 6².

3 § Avvikelse från de i 1 och 2 §§ angivna formerna för beslut och underrättelser får ske efter särskild överenskommelse med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten.

4 § Till beslut enligt 16 § och underrättelse enligt 11 § lönegarantilagen (1992:497) skall fogas kopia av förvaltarförordnandet.

5 § Länsstyrelsens besked om utbetalda, avdragna och innehållna garantibelopp enligt 9 § lönegarantiförordningen (1992:501) skall lämnas när myndighetens hantering av lönegarantimedel i en konkurs kan antas vara slutförd. Besked om senare verkställda betalningar lämnas särskilt.

6 § Länsstyrelsens förordnande enligt 10 § lönegarantiförordningen (1992:501) bör avse samtliga lönegarantifordringar i en eller flera konkurser, om inte särskilda skäl föranleder annat.

7 § Länsstyrelsen skall underrätta konkursförvaltaren om till vilket konto utdelning enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497) skall betalas.

8 § Länsstyrelsen skall efter varje kvartal underrätta Riksskatteverket om antalet arbetstagare som erhållit garantibelopp.

¹Bilagorna här uteslutna
²Bilagorna här uteslutna

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter det att föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket.