Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter


om handläggning m.m. i ärenden om statlig lönegaranti;


  
SKVFS  2005:11
Exekution
Ukom från trycket
den 3 juni 2005
OBS! Dessa föreskrifter har upphävts genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter KFMS 2011:2. (Se SKVFS 2012:2)

beslutade den 30 maj 2005.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 14 § lönegarantiförordningen (1992:501) följande.

1 §   Beslut enligt 16 eller 18 § lönegarantilagen (1992:497) skall avfattas på blankett RSV 9580–RSV 9582 enligt formulär B1–B3.

2 §   Underrättelse enligt 11 eller 12 § lönegarantilagen (1992:497) skall lämnas på blankett RSV 9583–RSV 9585 enligt formulär U1–U3.

3 §   Avvikelse från vad som anges i 1 och 2 §§ om beslut och underrättelse får ske enligt överenskommelse med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten.

4 §   Till beslut enligt 16 § och underrättelse enligt 11 § lönegarantilagen (1992:497) skall fogas kopia av förordnandet som rekonstruktör eller konkursförvaltare.

5 §   Länsstyrelsens besked om utbetalda, avdragna och innehållna garantibelopp enligt 9 § lönegarantiförordningen (1992:501) skall lämnas när myndighetens hantering av lönegarantimedel i en företagsrekonstruktion eller i en konkurs kan antas vara slutförd. Besked om senare verkställda betalningar lämnas särskilt.

6 §   Länsstyrelsens förordnande enligt 10 § lönegarantiförordningen (1992:501) bör avse samtliga lönegarantifordringar i en eller flera företagsrekonstruktioner eller konkurser, om inte särskilda skäl föranleder annat.

7 §   Länsstyrelsen skall underrätta konkursförvaltaren om till vilket konto utdelningen enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497) skall betalas.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RFSF 1992:7) om handläggning m.m. i ärenden om statlig lönegaranti.