Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk att tillämpas vid 2007 års taxering

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2006-12-27

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:26
beslutade den 19 december 2006.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att produktionskostnaden för djur enligt 17 kap. 5 § inkomstskattelagen skall beräknas enligt följande. ¹

  


Nötkreatur

Mjölkkor, dikor och amkor

Produktionsutgiften per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kgkr
4006 750
5007 000
6007 250
7007 500

  


Ungnöt (kvigor och kvigkalvar)


Produktionsutgiften per djur vid olika ålder

Åldersklasskr
Under 1 år 2 200
1–2 år4 700
Över 2 år7 000

Gödnöt


Produktionsutgiften  för gödnöt


10 kr per kg levande vikt

 

Svin

Avelssvin


Produktionsutgiften för galtar och suggor (gyltor)


1 900 kr per djur

  


Smågrisar och gödsvin


Produktionsutgiften per djur efter åldersklass

Åldersklasskr
Smågrisar under 2 månader300
Gödsvin 2–4 månader410
Gödsvin 4–6 månader590
Gödsvin över 6 månader750
  

Får

Baggar och tackor


Produktionsutgiften per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kgkr
30400
50410
70420
90430
  
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas vid 2007 års taxering.

¹Beträffande 2006 års taxering, se SKVFS 2005:25.
²I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.
³Beträffande nettoförsäljningsvärden för hästar, se SKV A 2006:30.