Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2008 års förenklade fastighetstaxering av lantbruksenheter

Område: Fastighetstaxering

Utkom från trycket: 2006-10-12

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:17
beslutade den 4 oktober 2006.

Skatteverket beslutar med stöd av 19 kap. 9 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

 

Riktvärdekartas innehåll m.m.

1 §    Med riktvärdekarta avses karta (kartbild) på vilken anges gränserna mellan värdeområden för en eller flera typer av värderingsenheter samt de förteckningar över riktvärdeangivelser, andra bestämmelser, förtydliganden m.m. som skall gälla inom värdeområdet.

2 §    En riktvärdekarta omfattar utöver kartbilden även till denna ansluten dekal och beskrivning med däri antecknade riktvärdeangivelser, andra bestämmelser, förtydliganden m.m.

3 §    En riktvärdekarta skall utformas på sådant sätt och upprättas på sådant kartunderlag att det entydigt framgår till vilket värdeområde varje värderingsenhet hör och vilka riktvärdeangivelser, andra bestämmelser och förtydliganden som skall tillämpas inom varje värdeområde.

4 §    På en riktvärdekarta skall gränser för värdeområden utmärkas genom gränsmarkeringar. Olika slag av gränsmarkeringar, kompletteringar och förtydliganden till riktvärdeangivelserna på kartan samt sådana särskilda förutsättningar för riktvärdeangivelserna, som sägs i 5 §, skall anges på dekalen eller i beskrivningen till kartan. Dekal och beskrivning skall utformas enligt av Skatteverket fastställt formulär.

5 §    Om det för ett riktvärde förutsätts att annat än inom värdeområdet genomsnittliga förhållanden gäller för en värdefaktor, som skall tillämpas vid taxeringen, skall detta anges på riktvärdekartan.

6 §    I ett värdeområde får inte ingå delområden med så skilda värdenivåer att olika riktvärdeangivelser kan anges för delområdena.

 

Riktvärdekartor LS, J och SK; värdeområden och riktvärdeangivelser

7 §    Riktvärdekartor skall upprättas gemensamt för
a) småhus och tomtmark till småhus ingående i lantbruksenhet (riktvärdekarta LS)
b) ekonomibyggnad, åkermark och betesmark (riktvärdekarta J) och
c) skogsmark och skogsimpediment (riktvärdekarta SK).

8 §     Riktvärdekartorna LS, J och SK innefattar Skatteverkets beslut om indelning i värdeområden samt inom varje värdeområde riktvärdeangivelser och andra bestämmelser, förtydliganden m.m. för värderingen av lantbruksenheter.

9 §    För tomtmark och tomtmark till småhus skall tillämpad riktvärdekarta vid särskild fastighetstaxering 2007 läggas till grund vid indelningen i värdeområden.

10 §    Riktvärdekarta LS skall utvisa

1. indelningen i värdeområden för småhus,

2. indelningen i värdeområden för tomtmark till småhus,

3. riktvärdeangivelserna och andra bestämmelser för beräkning av riktvärden för småhus och

4. riktvärdeangivelserna och andra bestämmelser för beräkning av riktvärden för tomtmark.

Ett värdeområde för tomtmark får omfatta endast ett län eller del av ett län. Ett värdeområde för småhus får omfatta endast ett värdeområde avseende tomtmark.

11 §    Riktvärdeangivelse för småhus skall upprättas för varje värdeområde för småhus och avse en värderingsenhet, bestående av ett småhus enligt 8 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), normhus.

Riktvärdeangivelse för småhus skall för de tre klasserna av värdefaktorn byggnadskategori - friliggande hus, kedjehus m.m. och radhus - innefatta uppgift om vilken S-nivåfaktor och vilken SO-tabell L som skall gälla inom varje värdeområde.

12 §    Riktvärdeangivelse för tomtmark skall upprättas för varje värdeområde för tomtmark och avse en tomt på vilken brukningscentrum ligger.

Riktvärdeangivelse för tomtmark inom ett värdeområde skall, om inte annat framgår av  13 §, för de tre klasserna av värdefaktorn typ av bebyggelse - tomtmark för friliggande hus, för kedjehus m.m. eller för radhus -  innehålla uppgift om

1. normaltomtens storlek i kvadratmeter,

2. normaltomtens värde i kronor,

3. korrektionsbelopp vid avvikelse från normaltomtens storlek i kronor per kvadratmeter,

4. belägenhetsfaktorer för belägenhetsklasserna 1 och 2,

5. VA-klass för normaltomten och

6. korrigeringsbelopp i kronor per klass vid avvikelse från normaltomtens VA-klass.
Korrigeringsbelopp avseende VA-klass enligt andra stycket 6 skall anges i hela  2 000-tal kronor.

Om vägledande ortspriser saknas upprättas normaltomtens riktvärdeangivelse med ledning av i 1 kap. 35 b § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) föreskriven  tomtvärdetabell.

13 §    Riktvärdekarta J skall utvisa

1. indelningen i värdeområden för ekonomibyggnader,

2. indelningen i värdeområden för åkermark och betesmark,

3. i riktvärdeangivelse vilken E-nivåfaktor som gäller inom varje värdeområde för ekonomibyggnader samt

4. i riktvärdeangivelse vilken J-nivåfaktor som gäller inom varje värdeområde för åkermark och betesmark.

Ett värdeområde för ekonomibyggnader får omfatta endast ett eller flera hela värdeområden för åkermark.

Riktvärdekarta J skall upprättas för varje län.

14 §    Riktvärdekarta SK skall utvisa

1. indelningen i värdeområden för skogsmark och skogsimpediment och

2. i riktvärdeangivelsen vilken skogsnivåfaktor (SK-nivåfaktor) som gäller inom varje värdeområde.

Riktvärdekarta SK skall upprättas för varje län.
 

Ortsprismaterial

15 §    Förslag till riktvärdeangivelser och andra bestämmelser, förtydliganden m.m. på riktvärdekartorna LS, J och SK skall bestämmas med utgångspunkt från köpeskillingar och likvider för representativa överlåtelser under åren 2004-2006 av hela eller delar av lantbruksenheter som enligt bestämmelserna i 1 A kap. fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199), efter däri föreskriven gallring och granskning, tagits in i Skatteverkets ortsprisregister.

16 §    Med ledning av de representativa överlåtelserna av lantbruksenheter under åren 2004-2006, skall undersökas om marknadsvärdenivån för sådana enheter förändrats under perioden. Vid förändringar av marknadsvärdenivån skall prisutvecklingsfaktorer bestämmas så att köpeskillingarna och likviderna kan korrigeras att avse den marknadsvärdenivå som i genomsnitt gällde under år 2006. Om prisutvecklingen varit väsentligt olika inom skilda regioner eller för olika slags egendom, skall prisutvecklingsfaktorerna differentieras med avseende på dessa skillnader.

Vid bestämning av 2006 års marknadsvärdenivå skall följande vikter användas.

- Köp ingångna 2004: vikt 0,6,
- köp ingångna 2005: vikt 0,8, och
- köp ingångna 2006 vikt 1,0.

 

Provvärdering

17 §    Under förberedelsearbetet skall provvärdering ske för kontroll av vilken taxeringsvärdenivå som uppnås vid tillämpning av föreslagna indelningar i värdeområden och riktvärdeangivelser. Provvärderingen skall göras utifrån de förslag till riktvärdekartor som Lantmäteriverket skall lämna enligt 25, 27 och 28 §§ och de förslag till riktvärdekartor som Skatteverket beslutar. Den provvärdering som sker enligt 19 § betecknas kontrollvärdering.

Till grund för provvärderingen skall ligga de representativa överlåtelser som anges i 15 §. Utöver den kontroll, som föreskrivs i första stycket, skall vid provvärderingen även göras en analys av de prisutvecklingsfaktorer som tillämpats vid beräkningarna. Härvid skall taxeringsvärdenivåer och spridning anges för 2004, 2005 och 2006.

Provvärdering skall ske för varje värdeområde och omfatta det antal provvärderingsobjekt inom området som bedöms erforderligt med hänsyn till områdets omfattning. Om antalet provvärderingsobjekt är för få eller saknas inom ett värdeområde, får provvärdering ske för ett provvärderingsområde. Det skall framgå av en särskild förteckning, som skall tas in i beskrivningen till riktvärdekartan, vilka värdeområden som tillsammans bildar ett provvärderingsområde. Varje provvärderingsområde skall ha ett särskilt nummer.

18 §    Vid provvärdering skall de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som riktvärdekartorna LS, J och SK leder till beräknas för fem olika grupper av lantbruksenheter. Beräkningarna skall avse lantbruksenheter eller delar därav som överlåtits genom köp eller frivilliga fastighetsregleringar och avse ett eller flera värdeområden på följande sätt. Beräkningarna A, B och C skall normalt omfatta minst 200 överlåtelser.

a) Beräkning A skall omfatta samtliga överlåtelser där priset eller likviden till huvudsaklig del kan antas ha avsett skogsmark och skogsimpediment. Beräkningen skall göras för grupper av värdeområden för skogsmark och skogsimpediment. Särredovisning skall ske för överlåtelser avseende följande skogsarealklasser: upp till 29 hektar , 30-49 hektar, 50-200 hektar och över 200 hektar .

b) Beräkning B skall omfatta samtliga överlåtelser där priset eller likviden till övervägande del kan antas ha avsett ekonomibyggnad, åkermark och betesmark. Beräkningen skall göras för grupper av värdeområden för åkermark och betesmark. Särredovisning skall ske för överlåtelser avseende följande åkerarealklasser: upp till 9 hektar , 10-29 hektar, 30-100 hektar och över 100 hektar .

c) Beräkning C skall omfatta samtliga överlåtelser där priset eller likviden till övervägande del kan antas ha avsett småhus och tomtmark. Beräkningen skall göras för grupper av värdeområden för småhus och tomtmark. Särredovisning skall ske för överlåtelser avseende följande värdeklasser för delvärdet bostadsbyggnadsvärde: upp till 100 000 kronor, 101 000-200 000 kronor, 201 000-400 000 kronor, 401 000-800 000 kronor och över 800 000 kronor.

d) Beräkning D skall omfatta samtliga överlåtelser. Beräkningen skall göras för grupper av värdeområden för åkermark och betesmark. Särredovisning skall ske för överlåtelser avseende följande typer av egendom: skogsdominerade taxeringsenheter, jordbruksdominerade taxeringsenheter, bostadsdominerade taxeringsenheter och övriga.

e) Beräkning E skall omfatta samtliga överlåtelser. Beräkningen skall göras för varje län och kommun. Särredovisning skall ske för överlåtelser avseende följande typer av egendom: skogsdominerade taxeringsenheter, jordbruksdominerade taxeringsenheter, bostadsdominerade taxeringsenheter och övriga.

19 §    Kontrollvärderingen skall utöver redovisningen enligt 17 och 18 §§ innehålla förteckningar över de provvärderingsobjekt som legat till grund för beräkningarna. Förteckningarna skall upprättas per kommun och innehålla:

a) identifikation, t.ex. fastighetsbeteckning,

b) köpedatum,

c) köpeskilling, justerad köpeskilling, prisutvecklingsfaktor, korrigerad köpeskilling och vikt för köpet,

d) klassindelningsdata för värderingsenheterna,

e) värden för värderingsenheterna, delvärden och taxeringsvärden enligt föreslagna riktvärdeangivelser och

f) taxeringsvärdet dividerat med korrigerad köpeskilling (T/K).

För varje värdeområde eller grupp av värdeområden skall dessutom genomsnittligt T/K redovisas.

Vidare skall anges vilka överlåtelser som ingår i beräkningarna enligt 19 §.

Redovisningen skall även innehålla en förteckning över de köp, som ingått i ortsprismaterialet men inte utnyttjats vid kontrollvärderingen. Grunderna för bortgallring skall anges i varje enskilt fall. Förteckningen skall upprättas per kommun.

 

Förslag till värderingsmetoder, klassindelning av värdefaktorer,  värdetabeller m.m.

20 §    Lantmäteriverket skall på sätt Skatteverket bestämmer till Skatteverket lämna preliminära förslag till värderingsmetoder, klassindelning av värdefaktorer, värdetabeller m.m för lantbruksenheter. 1-17 §§ Skatteverkets föreskrifter  (SKVFS 2004:11) om värderingen vid allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter 2005 och Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:6) om värderingen vid förenklad fastighetstaxering av småhusenheter 2006 skall ligga till grund för förslagen.
Lantmäteriverkets förslag skall, om inte annat anges särskilt, lämnas till Skatteverket vid följande tidpunkter.

1. Förslag till ändringar i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) senast den 17 december 2006.

2. Förslag som kan påverka Skatteverkets förslag till föreskrifter enligt 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) senast den 1 februari 2007.

21 §    För skogsmark och skogsimpediment skall Lantmäteriverket lämna förslag till

1. nivåanpassning av relationstabellerna för skog och skogsimpediment och

2. andra bestämmelser för beräkning av riktvärden för skogsmark och skogsimpediment.
 
I förslaget skall erforderliga SK-nivåfaktorer anges.

22 §    För skogsmark och skogsimpediment skall Skogsstyrelsen lämna förslag till områdesvisa tabeller över procenttal för volymtillväxt som anges i 18 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen senast den 1 mars 2007.

23 §    Förslag till skogsbeskrivning skall upprättas i de områden där detta bedöms nödvändigt med hänsyn till förändrade förutsättningar. Beskrivningen skall för varje värdeområde innehålla föreskrift om normal kostnadsklass för värdeområdet samt uppgift om medelvärden för bonitet och virkesförråd och om procenttal för volymtillväxt.

 

Arbetet med riktvärdekartorna och provvärderingen

24 §    Lantmäteriverket skall senast den 15 februari 2007 till Skatteverket lämna preliminärt förslag till prisutvecklingsfaktorer och senast den 15 mars 2007 lämna slutligt förslag till prisutvecklingsfaktorer.

25 §    Lantmäteriverket skall senast den 20 oktober 2006 till Skatteverket lämna ett preliminärt förslag till värdeområdesindelning för skogsmark och skogsimpediment samt ekonomibyggnader, åkermark och betesmark.

26 §    Lantmäteriverket skall senast den 1 mars 2007 till Skatteverket lämna en förteckning över vid denna tidpunkt kända representativa överlåtelser av lantbruksenhet som föreslås som provvärderingsobjekt samt en förteckning över bortgallrade överlåtelser. Grunderna för gallringen skall redovisas i varje enskilt fall.
Skatteverket skall granska urvalet av provvärderingsobjekt och senast den 15 mars 2007 till Lantmäteriverket lämna uppgifter om valda provvärderingsobjekt.

27 §     Lantmäteriverket skall senast den 5 maj 2007 till Skatteverket och dess referensgrupper överlämna och redovisa ett förslag till riktvärdekarta LS och till Skatteverket överarbetade förslag till riktvärdekartorna J och SK. Till förslagen skall fogas redovisning av tillämpade provvärderingsområden och företagen provvärdering som visar de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som förslaget leder till. Beräkningarna skall redovisas på sätt som föreskrivs i 17 och 18 §§.

28 §    Lantmäteriverket skall senast den 30 maj 2007 till Skatteverket lämna sitt slutliga förslag till riktvärdekarta LS och till Skatteverket sina slutliga förslag till riktvärdekartorna J och SK. Till förslagen skall fogas beräkningar som visar de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som förslagen leder till. Beräkningarna skall redovisas på sätt som föreskrivs i 17 och 18 §§.

29 §    Lantmäteriverket skall senast den 15 juni 2007 verkställa de ändringar som Skatteverket bestämt av Lantmäteriverkets i 28 § angivna slutliga förslag till riktvärdekarta LS, J respektive SK och genomföra en kontrollvärdering enligt 17 och 18 §§.

 

Övrigt

30 §    Vid sammanträde med Skatteverkets referensgrupp skall protokoll föras.

31 §    Lantmäteriverket skall till Skatteverket överlämna den redovisning av kontrollvärderingen, som anges i 18 § och de förteckningar över köp som avses i 19 §. Redovisningen och förteckningarna skall förvaras hos Skatteverket.

32 §    För varje lantbruksenhet skall Lantmäteriverket på sätt Skatteverket närmare bestämmer till Skatteverket senast den 15 maj 2007 lämna uppgift om till vilket värdeområde enhetens ekonomibyggnader, åkermark, betesmark, skogsmark, skogsimpediment och tomtmark hör.

Senast den 16 juni 2007 skall Lantmäteriverket till Skatteverket för varje värdeområde, som ingår i lantbruksenhet, lämna uppgift om föreslagna riktvärdeangivelser samt beskrivningar på sätt Skatteverket närmare bestämmer.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 oktober 2006 och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2008 års förenklade fastighetstaxering av lantbruksenheter.