Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2007

Område: Fastighetstaxering

Utkom från trycket: 2006-06-26

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:12
beslutade den 19 juni 2006.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande. ¹

Byggnadskropp

1 § Varje byggnadskropp skall anses som en byggnad, om inte annat anges i andra stycket.

Är en byggnadskropp uppdelad genom vertikalt genomgående väggar i två eller flera självständigt fungerande enheter eller ligger byggnadskroppen på flera fastigheter, skall varje del av byggnadskroppen indelas som en särskild byggnad.

Gemensamma vinds- eller källarutrymmen utgör inte hinder för en sådan indelning som sägs i andra stycket. Byggnadskropp som genom vertikalt genomgående väggar är uppdelad i delar med två bostadslägenheter i varje del (tvåbostadsradhuslänga), skall dock indelas som en byggnad (hyreshus) om byggnadskroppen ligger på en fastighet.

Byggnad under uppförande

2 § Fastighetstaxering får inte grunda sig på en byggnads tillfälliga användning, varför vid bedömningen om en byggnad är under uppförande eller inte skall beaktas om byggnad tagits i bruk i sin slutliga utformning och därmed för sitt blivande ändamål. För kommersiella fastigheter sammanfaller tidpunkten för ibruktagandet med den tidpunkt då förutsättningar finns för fastighetens ägare att tillgodogöra sig avkastning till övervägande del från den nyuppförda byggnaden.

3 § Vid värdering av byggnad under uppförande skall kostnader som nedlagts räknas om till det år, nivååret, vars prisnivå ligger till grund för taxeringen av den typ av taxeringsenhet som byggnaden ingår i. Genom omräkningsfaktorerna för byggnad under uppförande beaktas även vad som sägs i 7 kap. 12 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) om att byggnadens värde skall bestämmas till hälften av nedlagda byggnadskostnader, uttryckta i det kostnadsläge som förelegat under nivååret.

Byggnadsvärdet för byggnad under uppförande får aldrig överstiga det byggnadsvärde, som skulle ha åsatts byggnaden, om denna kunnat tas i bruk året före det år då den taxeras som byggnad under uppförande.

4 § Omräkningsfaktorn för byggnad under uppförande skall för hela riket bestämmas till det belopp som anges i bilaga.

Avrundning av värdefaktorer

5 § Då storleken av en värdefaktor skall anges med föreskriven noggrannhet, skall matematisk avrundning enligt Svensk Standard 014141 regel A tillämpas, om inte annat anges särskilt.

  
Bilaga

Omräkningsfaktorer för byggnad under uppförande
 

ÅrFör AFT 05För FFT 06För AFT07
20030,500,50 
20040,500,50 
20050,500,500,50
20060,500,500,50
 
__________
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2006 och tillämpas vid allmän och särskild fastighetstaxering 2007.

¹ Beträffande förenklad och särskild fastighetstaxering 2006, se SKVFS 2005:12.