Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2006;

1

beslutade den 5 december 2005 följande.

SKVFS 2005:27
Exekution
Utkom från trycket den 9 december 2005

 

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § utsökningsförordningen (1981:981) följande.

1 §    Förbehållsbeloppet skall bestämmas med ledning av ett normalbelopp.
2 §    Normalbeloppet skall för en ensamstående gäldenär vara 4 204 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 945 kr i månaden och för varje barn 2 230 kr i månaden till och med det kalenderåret då barnet fyller sex år och 2 567 kr i månaden för tid därefter.
3 §    Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod skall gälla.

  

 MånadTvå veckorVeckaDag
Ensamstående4 2041 962981140
Makar och jämställda6 9453 2411 620231
Barn t.o.m. det kalenderårdå barnet fyller sex år2 2301 04152074
Barn fr.o.m. det kalenderår då barnet fyller sju år2 5671 19859986
     
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas under år 2006.

Beträffande år 2005, se SKVFS 2004:32. Ändrade och nytillkomna partier i förhållande till SKVFS 2004:32 är markerade med kantstreck.