Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2006;¹
SKVFS 2005:19
Skattebetalning
Skattetabeller
Utkom från trycket den 16 december 2005
beslutade den 12 december 2005.

   Skatteverket fastställer med stöd av 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) sådana särskilda skattetabeller som avses i 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2006, se bilaga.

1 §  Skattetabellerna skall tillämpas för beräkning av skatteavdrag från sådan sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30 och 31 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229).

2 §  Skattetabellerna skall inte tillämpas för beräkning av skatteavdrag från sådant vårdbidrag som avses i 8–10 §§ lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas för beskattningsåret 2006.

¹ Beträffande beskattningsåret 2005, se SKVFS 2004:28.