Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om bestämmande av förbehållsbeloppet vid
utmätning av lön m.m. under år 2003;1
RSFS 2002:36
Exekution
Utkom från trycket den 9 december 2002

beslutade den 2 december 2002.

   Riksskatteverket meddelar med stöd av 7 kap. 4 § utsökningsförordningen (1981:981) följande föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2003.

1 § Förbehållsbeloppet skall bestämmas med ledning av ett normalbelopp.

2 § Normalbeloppet skall för ensamstående gäldenär vara 4 100 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 773 kr i månaden och för varje barn 2 175 kr i månaden till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 2 504 kr i månaden för tid därefter.
3 § Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod skall gälla.
 MånadTvå veckorVeckaDag
Ensamstående4 1001 913957137
Makar och jämställda6 7733 1611 580226
Barn t.o.m. det kalenderår då barnet fyller sex år2 1751 01550873
Barn fr.o.m. det kalenderår då barnet fyller sju år2 5041 16858483
_________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003 och gäller t.o.m. den 31 december 2003.

Beträffande år 2002, se RSFS 2001:24. Ändrade och nytillkomna partier i förhållande till RSFS 2001:24 är markerade med kantstreck.