Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om beslutsmyndighet under år 2003 för vissa skattskyldiga;1
RSFS 2002:34
Skattebetalning
Utkom från trycket den 23 december 2002

beslutade den 16 december 2002.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 5 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) och 3 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 § I stället för vad som annars följer av reglerna i 2 kap. 1 § skattebetalningslagen skall följande gälla.

2 § Beslut beträffande skattskyldig som under år 2002 flyttat ut ur landet och som enligt reglerna i 2 kap. 1 § andra stycket skatte-betalningslagen inte har någon hemortskommun i Sverige skall under år 2003 fattas av den skattemyndighet som närmast före utflyttningen var behörig att fatta beslut rörande den skattskyldige.

3 § Det som sägs i 2 § gäller även beslut beträffande skattskyldig som efter utflyttningen åter inflyttat till Sverige.

1 Beträffande år 2002, se Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 2001:27.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas under år 2003.