Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! 3 § i dessa föreskrifter har upphört att gälla vid utgången av år 2006 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:29.

Genom skatteverkets föreskrifter SKVFS 2011:21 upphör Riksskattverkets föreskrifter RSFS 2002:33 att gälla vid utgången av 2011.
  

Riksskatteverkets föreskrifter
om revision m.m.;
RSFS 2002:33
Inkomsttaxering
Mervärdesskatt
Skattebetalning
Kupongskatt
Utkom från trycket den 20 december 2002

beslutade den 16 december 2002.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 25 § taxeringsförordningen (1990:1236), 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750), 6 § kupongskatteförordningen (1971:49) samt 4 § förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting följande.

Allmänt

1 §  Beslut om revision och förordnande av revisor enligt 3 kap. 8 och 9 §§ taxeringslagen (1990:324), 14 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483), 24 § kupongskattelagen (1970:624) samt 16 § lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting ska utfärdas på blankett enligt av Riksskatteverket fastställt formulär.

2 §  Revisor ska kunna styrka sin behörighet med förordnande enligt 1 § och i förekommande fall 7 § samt kunna visa legitimation eller tjänstekort.

3 §  Underrättelse om beslut om revision i samband med att revisionen verkställs får ske endast av den som förordnats som granskningsledare enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

4 §  Resultatet av revisionen ska, i de delar som rör den reviderade, redovisas i en revisionspromemoria.

5 §  Uppgifter som inte tillförts revisionsärendet ska förstöras senast när revisionen avslutas. Detta gäller dock inte om granskningen av den som uppgifterna avser har påbörjats eller om uppgifterna har insamlats som en förberedande åtgärd för kontroll av annan än den hos vilken revisionen har skett.

Upptagning för automatisk databehandling

6 §  Med upptagning för automatisk databehandling (ADB-upptagning) avses i dessa föreskrifter uppgifter på medium för automatisk databehandling som förs för den granskades verksamhet.
   Med granskning av upptagning för automatisk databehandling avses, vid revision
- att den reviderade på revisorns begäran tar fram uppgifter ur upptagningen eller
- att revisorn själv tar fram uppgifter ur upptagningen med hjälp av den reviderades eller egna tekniska hjälpmedel,
vid annan granskning
- att granskaren själv tar fram uppgifter ur upptagningen med hjälp av egna tekniska hjälpmedel.

7 §  Vid revision får granskning av ADB-upptagning, genom att revisorn själv tar fram uppgifterna, utföras endast om särskilt förordnande har utfärdats av den som beslutar om revision.
   Särskilt förordnande behövs dock inte om revisorn, efter medgivande av den reviderade, själv tar fram uppgifterna genom att använda dennes terminal och åtkomsten är begränsad på så sätt att revisorn inte kan påverka innehållet i upptagningen. Särskilt förordnande behövs inte heller för att genomföra analyser av upptagningen med hjälp av egna tekniska hjälpmedel om åtkomsten till upptagningen är begränsad på så sätt att revisorn inte kan påverka innehållet i den.
   Förordnande som avses i första stycket ska utfärdas på blankett enligt av Riksskatteverket fastställt formulär.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1998:19) om revision m.m.
   De upphävda föreskrifterna skall fortfarande tillämpas vad avser revisioner som utförs med stöd av lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter i fråga om redovisningsperioder som börjar före den 1 januari 2003 och skattepliktiga händelser som inte skall hänföras till någon redovisningsperiod och som inträffat före den 1 januari 2003.