Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphört att gälla den 1 januari 2004.

Riksskatteverkets föreskrifter
om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 2003 års taxering; 1

  

RSFS 2002:30 Inkomsttaxering Utkom från trycket den 20 december 2002


beslutade den 16 december 2002.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att produktionskostnaden2 för djur i jordbruk som avses i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen skall beräkna enligt följande.

Hästar (Ej tävlings- eller ridhästar)

Produktionskostnaden per djur vid olika ålder

Draghästar 
Åldersklass eller motsvarandekr
Yngre hästar (4-15 år)6 800
Äldre hästar (över 15 år)5 200
  
Unghästar 
Åldersklass eller motsvarandekr
Föl2 400
Ettåringar3 200
Tvååringar5 100
Treåringar6 700
Nötkreatur

Mjölkkor, dikor och amkor

Produktionskostnaden per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kgkr
4006 550
5006 800
6007 050
7007 300
Ungnöt (Kvigor och kvigkalvar)

Produktionskostnaden per djur vid olika ålder

Åldersklasskr
Under 1 år1 900
1-2 år4 350
Över 2 år6 550
Gödnöt

Produktionskostnaden för gödnöt

10,50 kr per kg levande vikt.

Svin
Avelssvin
Produktionskostnaden för galtar och suggor (gyltor)

2 200 kr per djur

Smågrisar och gödsvin
Produktionskostnaden per djur efter åldersklass

Åldersklasskr
Smågrisar under 2 månader310
Gödsvin 2-4 månader400
Gödsvin 4-6 månader650
Gödsvin över 6 månader850
Får
Baggar och tackor
Produktionskostnaden per djur vid olika levande vikt
Levande vikt, kgkr
30430
50450
70460
90480
________________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas vid 2003 års taxering.

1Beträffande 2002 års taxering, se RSFS 2001:25.
2 I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.