Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-09-01 genom SKVFS 2006:13.

Riksskatteverkets föreskrifter
om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering;


  

RSFS 2002:17
Fastighetstaxering
Utkom från trycket den 18 oktober 2002


beslutade den 14 oktober 2002.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § och 19 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) att bilaga 31 skall upphöra att gälla vid utgången av oktober månad 2002.

¹Senaste lydelse, se RSFS 2000:9.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2002.