Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om vilka som får lämna självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument;
RSFS 2002:7 Inkomsttaxering Utkom från trycket den 28 mars 2002

beslutade den 21 mars 2002.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 kap. 4 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och 3 kap. 3 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §   Dessa föreskrifter gäller förenklad självdeklaration enligt 2 kap. 11 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

2 §   I stället för att avge en egenhändigt undertecknad självdeklaration får den skattskyldige utom i de fall som framgår av 3 § lämna en självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument. Detta gäller endast om den skattskyldige har fått en förtryckt förenklad självdeklaration med två personliga identitetsnummer, s.k. pinkoder,¹ tryckta på specifikationen till den förenklade självdeklarationen.

3 §   En förenklad självdeklaration får inte lämnas i form av ett elektroniskt dokument, trots att pinkoder enligt 2 § har förtryckts på specifikationen, om specifikationen förkommit eller pinkoderna på annat sätt inte är tillgängliga eller om den skattskyldige    - skall göra avdrag, tillägg, ändringar eller lämna meddelande under "Övriga upplysningar" i självdeklationen,    - efter förtryckningen av en självdeklaration fått ny kontrolluppgift som avses i 5 § första och andra styckena Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:6) om förtryckning av personliga identitetsnummer på specifikationen till vissa förenklade självdeklarationer eller det tillkommit sådana uppgifter som avses i 5 § tredje stycket 1 och 2 nämnda föreskrifter.

4 §   En skattskyldig som får lämna sin självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument och avser att göra detta skall i sådant fall lämna den i tjänsten Elektronisk förenklad självdeklaration (eFD) som finns på Riksskatteverkets webbplats, www.rsv.se. Denna tjänst skall vara öppen under tiden den 2 april - 20 juni 2002 varje dag mellan kl. 07.00 och 24.00.

5 §   Om en skattskyldig lämnar sin självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument skall anvisningarna, som anges i tjänsten enligt 4 §, följas.    För att den skattskyldige skall kunna få åtkomst till sin egen förenklade självdeklaration på Riksskatteverkets webbplats, www.rsv.se, skall den i specifikationen till den förenklade självdeklarationen angivna pinkoden för inloggning² användas. När den skattskyldige skall lämna en självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument till skattemyndigheten skall denna godkännas av den skattskyldige. Vid godkännandet skall den i specifikationen till den förenklade självdeklarationen angivna koden för godkännande³ användas.

¹Beträffande pinkoder se RSFS 2002:6
²Beträffande kod för inloggning se 2 § i RSFS 2002:6
³Beträffande kod för godkännande se 2 § i RSFS 2002:6

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april och tillämpas under tiden den 2 april - 20 juni 2002.