Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS Sverige AB mot aktier i SAS AB år 2001¹
RSV 2001:48
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS Sverige AB mot aktier i SAS AB år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Accept före offentliggörandet att erbjudandena fullföljs:
   Avyttringspriset för en aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA respektive SAS Sverige AB bör beräknas till 105 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i SAS AB som erhållits på grund av aktieinnehav i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA eller SAS Sverige AB bör beräknas till 105 kr.
Accept efter offentliggörandet att erbjudandena fullföljs:
   Avyttringspriset för en aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA respektive SAS Sverige AB bör, för det fall dag för accept inte kan visas, beräknas till 101 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i SAS AB som erhållits på grund av aktieinnehav i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA eller SAS Sverige AB bör, för det fall dag för accept inte kan visas, beräknas till 101 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:37.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.