Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2001 av aktier i Perstorp AB mot förlagsbevis i Sydsvenska Kemi AB samt kontant ersättning¹
RSV 2001:47
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2001 av aktier i Perstorp AB mot förlagsbevis i Sydsvenska Kemi AB samt kontant ersättning.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Accept före offentliggörandet att erbjudandet fullföljs:
   Avyttringspriset för en aktie av serie A i Perstorp AB bör beräknas till 95,90 kr och för en aktie av serie B till 84,90 kr. Anskaffningsutgiften för ett förlagsbevis som erhållits på grund av aktieinnehav i Perstorp AB bör beräknas till 13,90 kr.
Accept efter offentliggörandet att erbjudandet fullföljs:
   För det fall dag för accept inte kan visas bör följande gälla: Avyttringspriset för en aktie av serie A i Perstorp AB bör beräknas till 95,77 kr och för en aktie av serie B till 84,77 kr. Anskaffningsutgiften för ett förlagsbevis som erhållits på grund av aktieinnehav i Perstorp AB bör beräknas till 13,77 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2001:36

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.