Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2002 års taxering¹
RSV 2001:45
Inkomsttaxering
Riksskatteverket (RSV) lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avdrag för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

1 Övergripande bestämmelser

Enligt 12 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, medges avdrag för "skälig kostnad" för resor till och från arbetsplatsen, om denna varit belägen på sådant avstånd från bostaden, att man behövt anlita och även anlitat särskilt fortskaffningsmedel.

Allmänna råd:
Det i lagtexten uttryckta "skälighetsrekvisitet" bör i varje inkomstslag utgöra grund för bedömningen av om avdrag skall medges och av avdragets storlek.

2 Allmänna kommunikationsmedel

Allmänna råd:
Som skälig kostnad för resor till och från arbetsplatsen bör i regel anses lägsta kostnad för resa under beskattningsåret med tillgängligt allmänt kommunikationsmedel, såsom järnväg, spårväg eller buss.

Avdrag för resor med allmänt kommunikationsmedel bör medges bara om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen uppgår till minst 2 kilometer.

3 Avdrag för resor med bil

Enligt 12 kap. 27 § IL medges skattskyldig, som använder bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i stället för allmänna kommunikationsmedel, avdrag för bilkostnader för samtliga de dagar som bilen använts för sådana resor om

a) vägavståndet mellan bostaden och arbetsplatsen uppgår till minst 5 kilometer och

b) det av omständigheterna klart framgår att användandet av bil i stället för allmänt kommunikationsmedel regelmässigt medför en tidsvinst på minst två timmar eller

c) oavsett avstånd och tidsvinst, bilen används i tjänsten under minst 160 dagar för år räknat.

Använder den skattskyldige bilen i tjänsten under mindre än 160 dagar men minst 60 dagar och därvid kör minst 300 mil i tjänsten för år räknat, medges avdrag för de dagar som bilen använts i tjänsten.

Allmänna råd:
Med uttrycket "används i tjänsten" förstås att bilen faktiskt nyttjats för tjänsteresa.

Vid beräkning av det antal dagar som den skattskyldige använt bil i tjänsten bör hänsyn tas till om det varit praktiskt möjligt att använda bilen hela eller endast del av året. Som exempel på omständigheter som kan föranleda att man godtar även färre antal dagar än de ovan angivna kan nämnas att den skattskyldige på grund av sjukdom, militärtjänstgöring, utlandsvistelse eller liknande varit förhindrad att arbeta hela året eller att anställningen varat endast del av året.

4 Avdrag i vissa fall för taxiresor

Allmänna råd:
Regeringsrätten har, när resan annars skulle vara förenad med risk för överfall, medgett avdrag för utgifter för taxiresor. Resorna hade gjorts mellan kl. 03.00-04.00, RÅ 1990 ref 61 I och II.

Regeringsrätten har med liknande motivering även i en dom (RÅ 1991 not 218) ansett utgifter för taxiresor från arbetsplatsen i centrala Stockholm till bostaden i Rinkeby vid arbetstidens slut kl. 02.00-03.00 avdragsgilla trots att det funnits allmänna kommunikationsmedel för delar av resan.

5 Avdrag för resor med motorcykel

Allmänna råd:
Skattskyldig, som använder motorcykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i stället för allmänna kommunikationsmedel, bör medges avdrag för kostnader för motorcykel om

a) vägavståndet mellan bostaden och arbetsplatsen uppgår till minst 5 kilometer och

b) det av omständigheterna klart framgår, att användandet av motorcykel i stället för allmänt kommunikationsmedel regelmässigt medför en tidsvinst på minst två timmar.

6 Avdrag för resor med flera fortskaffningsmedel

Allmänna råd:
Även om både bil/motorcykel och allmänt kommunikationsmedel använts för resa mellan bostaden och arbetsplatsen bör de båda förutsättningarna (avstånd och tidsvinst) vara uppfyllda. I så fall bör förutom avdrag för resa med allmänt kommunikationsmedel också medges skäligt avdrag för kostnad för bil/motorcykel.

7 Avdrag för resor när allmänt kommunikationsmedel saknas

Allmänna råd:
Om det inte finns något tillgängligt allmänt kommunikationsmedel bör skattskyldig, som använder bil/motorcykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, medges skäligt avdrag oberoende av tidsvinst, under förutsättning att avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen uppgår till minst 2 kilometer.

Saknas tillgängligt allmänt kommunikationsmedel för endast en del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen, och denna del är minst 2 kilometer, bör oavsett tidsvinst avdrag för kostnad för bil/motorcykel beräknas för hela sträckan.

8 Beräkning av tidsvinst

Allmänna råd:
Beräkning av tidsvinsten bör ske med utgångspunkt i den sammanlagda tidsvinsten för fram- och återresan. För skattskyldig med flera fasta arbetsplatser eller med flera arbetspass per dygn bör det dock vara den sammanlagda tidsvinsten per dygn, som uppnås genom att använda bil/motorcykel mellan bostaden och arbetsplatsen som avses.

Vid beräkning av tidsvinsten bör hänsyn tas även till den tid, som går åt för att uppsöka parkeringsplats och gå till och från parkeringsplatsen, samt till den trafikintensitet som råder vid den tid då resan görs.

Däremot bör inte sådan tidsvinst beaktas som beror på att den skattskyldige, i syfte att undvika körning under rusningstid, kommer till eller lämnar arbetsplatsen (arbetsorten) vid annan tidpunkt än vad som är motiverat med hänsyn till arbetstidens förläggning. Kravet på tidsvinst bör inte heller anses uppfyllt om en skattskyldig med flexibel arbetstid (s.k. flextid) tjänar minst två timmar endast genom att förlägga arbetstiden på visst sätt. Med uttrycket flexibel arbetstid bör förstås sådan arbetstid som ger den anställde rätt att självständigt bestämma sin ankomst/avgångstid till respektive från arbetsplatsen inom flextidens ram.

Skattskyldig som har alternativa möjligheter att anlita allmänna kommunikationsmedel bör som jämförelse vid tidsvinstberäkningen använda det färdsätt och den färdväg som ter sig naturlig.

9 Avdrag för resor med moped eller cykel

Allmänna råd:
Om den skattskyldige använt moped för resor mellan bostaden och arbetsplatsen bör avdrag medges för kostnad för moped.

Har moped använts för del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen bör avdrag medges för denna delsträcka.

Har den skattskyldige använt cykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen bör avdrag medges för kostnad för cykel.

Om cykel använts för del av sträckan till och från arbetsplatsen bör avdrag ändå medges för kostnad för cykel som om cykel använts för hela resan.

10 Schablonavdrag för motorcykel

Allmänna råd:
Avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med motorcykel bör medges med 8 kr för körd mil.

11 Schablonavdrag för moped

Allmänna råd:
Avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med moped bör medges med 4:00 kr för körd mil.

12 Schablonavdrag för cykel

Allmänna råd:
Avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats med cykel bör medges med 250 kr för år.

13 Avdrag i vissa fall när reseersättning utgått för taxiresor

Om den skattskyldige får ersättning från arbetsgivaren för sina resor mellan bostaden och arbetsplatsen skall ersättningen tas upp som skattepliktig intäkt.

Allmänna råd:
Ersätter arbetsgivaren den skattskyldige för resa med taxi mellan bostaden och arbetsplatsen, trots att allmänt kommunikationsmedel finns, bör avdrag medges med det ersatta beloppet om resan gjorts mellan 23.00 och 06.00.

14 Avdrag vid handikapp o.d.

Om skattskyldig på grund av hög ålder, sjukdom eller handikapp måste använda bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, kan enligt 12 kap. 30 § IL avdrag för bilkostnader medges oberoende av avstånd och tidsvinst.

Allmänna råd:
Avdraget bör - i den mån detta är fördelaktigare för den skattskyldige - medges med den del av de faktiska, totala bilkostnaderna under året, som avser körningar till och från arbetsplatsen.

¹Beträffande 2001 års taxering, se RSV S 2000:35. För ytterligare information om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen vid 2002 års taxering, se RSV M 2001:33

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2002 års taxering.