Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsvärde med anledning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB år 2001¹
RSV 2001:26
Inkomsttaxering
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring av tillgångar försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, minskad med utgifterna för avyttringen, och omkostnadsbeloppet.
   Enligt 44 kap. 14 § IL avses med omkostnadsbelopp utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Allmänna råd:

Om avyttringspris inte kan visas bör, för det fall accept av erbjudandet har skett under år 2001, varje aktie i Columna Fastighets AB anses avyttrad för 37 öre. Anskaffningsutgiften för en aktie i Cellfabriken som erhållits på grund av aktieinnehav i Columna Fastighets AB bör, vid accept år 2001, beräknas till 7,50 kr.

_____________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.
 
¹Förytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:14.