Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsvärde med anledning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB år 2000¹
RSV 2001:22
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsvärde med anledning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB år 2000.
   Enligt 24 § 2 mom. i den numera upphävda, men vid 2001 års taxering alltjämt tillämpliga lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), avses med avyttring av egendom försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse av egendom.
   Vid beräkning av realisationsvinst skall enligt 24 § 1 mom. första stycket SIL såsom intäkt tas upp det vederlag som överenskommits för den avyttrade egendomen med avdrag för försäljningsprovision och liknande kostnader. Avdrag får - i den mån inte annat anges - ske för alla omkostnader för egendomen (omkostnadsbeloppet).

Allmänna råd:

Om avyttringspris inte kan visas bör, för det fall accept av erbjudandet har skett under år 2000, varje aktie i Columna Fastighets AB anses avyttrad för 35 öre. Anskaffningsvärdet för en aktie i Cellfabriken som erhållits på grund av aktieinnehav i Columna Fastighets AB bör, vid accept år 2000, beräknas till 7 kr.

_____________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.

¹Förytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:14.