Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens, Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens samt Riksskatteverkets anvisningar m.m. om uppbörd
RSV 2001:14
Skattebetalning
Riksskatteverket beslutar att följande anvisningar m.m. om uppbörd skall upphöra att gälla i och med utgången av april månad 2001.

Centrala uppbördsnämndens yttrande (CUN 1947:71) om sättet för jämkning av preliminär A-skatt,

Centrala uppbördsnämndens anvisningar (CUN 1950:6) om hur rättelse skall ske, då skattskyldig å debetsedel å slutlig skatt gottskrivits preliminär skatt med för högt belopp,

Centrala uppbördsnämndens yttrande (CUN 1950:17) om att byggherre har, sedan entreprenörs arbete på grund av bristande löneutbetalningar förklarats i blockad, efter avtal med entreprenören verkställt utbetalning av avlöning till av entreprenören anställd arbetstagare. Byggherren har ansetts i uppbördsförordningens mening ha intagit ställning såsom arbetsgivare i förhållande till arbetstagaren och därmed vara ansvarig för på avlöningen belöpande skatt,

Centrala uppbördsnämndens yttrande (CUN 1954:25) om skyldighet för villaägare att verkställa skatteavdrag för murare, målare eller snickare, som han anlitar för reparationsarbete m.m.,

Centrala uppbördsnämndens yttrande (CUN 1961:5) om ansvar för viss arbetsgivare betr. preliminär A-skatt som avdragits men redovisats för annan person,

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens yttrande (CFU 1965:1) om skatteavdrag för skogsarbetare med mer än en arbetsgivare,

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens anvisningar (CFU 1968:11) om vissa av beslut om ändrad mantalsskrivning föranledda åtgärder med avseende på preliminär skatt, m.m.,

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens anvisningar (CFU 1968:12) om av beslut om mantalsskrivning föranledda åtgärder med avseende på preliminär skatt,

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens anvisningar (CFU 1969:9) om tillämpningen av Kungl. Maj:ts kungörelse den 17 januari 1969 (nr 5) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning,

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens yttrande (CFU 1969:11) om behandling av skattebelopp med ofullständiga eller felaktiga debetsedelsnummer före utsändandet av restlängd,

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens anvisningar (CFU 1970:16) om restitution av skatt,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Du 1972:7) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Du 1973:1) om uträkning och debitering av skatt vid taxeringsändring m m för fysisk person och dödsbo med taxeringar i flera kommuner, m m,

Riksskatteverkets rekommendationer (RSV Du 1973:3) om utfärdande av kontrolluppgifter i vissa fall vid konkurs,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Du 1973:17) om tillämpningen av bestämmelserna om skatteavdrag på dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,

Riksskatteverkets information (RSV Du 1974:1) om beräkningsunderlag för bevillningsavgift då utbetalning av ersättningen inte sker direkt till artisten,

Riksskatteverkets information (RSV Du 1974:16) om rese- och traktamentsersättningar vid skatteavdrag för s k artistskatt,

Riksskatteverkets information (RSV Du 1975:18) om undersökning av behovet att ändra B-skatt till A-skatt för skattskyldiga som uppbär sjukpenning under sjukperiod om minst 60 dagar,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Du 1975:20) om anmälan om uppbördsbrott samt talan om betalningsskyldighet för juridisk persons företrädare,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Du 1976:7) om rättelse av felaktig debitering, m m,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Du 1976:8) om förhandsuträkning av skatt,

Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1981:23, RSV Du 1981:7) om tillämpning av bestämmelserna om särskild skattereduktion,

Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1981:65, RSV Du 1981:20) om återbetalning av preliminär skatt i samband med jämkning (förtidsåterbetalning),

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSFS 1983:6, RSV Du 1983:1) om tillämpning av bestämmelserna om sparskattereduktion och skattefri ränta enligt lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa sparformer,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSFS 1983:72, RSV Du 1983:23) om skattereduktion för fackföreningsavgift,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSFS 1984:3, RSV Du 1984:1) om tillämpning av bestämmelserna om sparskattereduktion och skattefri ränta enligt lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa sparformer,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Du 1985:2) om avgiftstillägg i fråga om arbetsgivaravgifter,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Du 1988:1) om preliminär skatt för utländska praktikanter m fl,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Du 1988:5) om skatteavdrag från folkpension m m,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Du 1988:6) om återbetalning av överskjutande preliminär skatt,

Riksskatteverkets rekommendationer m m (RSV Du 1989:11) om ändring i rekommendationerna m m (RSV Du 1989:7) om tillämpning av lagen (1989:1033) om ändring i lagen (1989:474) om tillfälligt sparande,

Riksskatteverkets rekommendationer m m (RSV Du 1991:2) för tillämpning av bestämmelserna i lagen (1982:1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar och lagen (1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen m m att tillämpas fr o m 1 januari 1991,

Riksskatteverkets rekommendationer m m (RSV Du 1991:9) om skatteavdrag på sjukpenning m m,

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Du 1992:2) om nedsättning av sociala avgifter, och

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1996:31) om förbehållsbelopp vid avdrag för kvarstående skatt.