Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m.¹ (RSV S 2000:50) om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivar- avgifter m.m. för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering²
RSV 2001:13
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen beslutar Riksskatteverket att i fråga om verkets rekommendationer (RSV S 2000:50) om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering att det skall införas ett nytt avsnitt 4.5.6 av följande lydelse.

4.5.6 Bostads- och kostförmån som ges ut i givarens hushåll

Värdet av bostadsförmån och kostförmån som en fysisk person får av en annan fysisk person och som ges ut i dennes hushåll skall beräknas till
- 600 kr för hel kalendermånad eller 20 kr per dag för del av kalendermånad för bostad, och
- 50 kr för två eller flera måltider per dag.
En fri måltid per dag skall inte tas upp som intäkt. Det innebär för det fall att endast frukost, lunch eller middag ges ut att något förmånsvärde inte bör beräknas (prop. 2000/01:7 s. 28).

Om den bostad som tillhandahålls är en fristående lägenhet eller ett hus som inte används också av uppdragsgivaren skall förmånen däremot beräknas efter marknadsvärdet (nämnd prop. s. 28).

Värdena skall ligga till grund vid beräkning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och vid taxeringen.

Om den skattskyldige lämnar ersättning för kostförmånen eller bostadsförmånen, skall förmånsvärdet beräknat enligt ovan minskas med vad han har betalat. Se även vad som sägs i avsnitt 2 sista stycket om betalning med nettolönen.

Värdet av kostförmån och bostadsförmån skall justeras uppåt eller nedåt, om det finns synnerliga skäl.

¹Riksskatteverkets rekommendationer m.m. benämns fr.o.m. 2001 Riksskatteverkets allmänna råd.

²Ändringen är föranledd av ny lagstiftning SFS 2000:1002, prop. 2000/01:7, bet. 2000/01:SkU4, rskr. 2000/01:30. 

_______________

De nya reglerna tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering.