Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris för aktier och optioner i Cell Network AB och Inkomsttaxering anskaffningsvärde för aktier i Mandator AB med anledning av erbjudande år 2000 till aktieägarna och optionsinnehavarna i Cell Network AB att förvärva aktier i Mandator AB¹
RSV 2001:6
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris på aktier och optioner i Cell Network AB och anskaffningsvärde på aktier i Mandator AB med anledning av erbjudande år 2000 till aktieägarna och optionsinnehavarna i Cell Network AB att förvärva aktier i Mandator AB.

Av 3 § 1 mom. i den upphävda men vid 2001 års taxering fortfarande tillämpliga lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) framgår att vinst (realisationsvinst) vid icke yrkesmässig avyttring av tillgångar hänförs till inkomst av kapital.

Med avyttring av egendom avses enligt 24 § 2 mom. SIL bl.a. byte av egendom.

Enligt 24 § 1 mom. SIL skall, vid beräkning av realisationsvinst, som intäkt tas upp det vederlag som överenskommits för den avyttrade egendomen med avdrag för försäljningsprovision och liknande kostnader.

Vid byte anses värdet av den tillbytta egendomen som vederlag för den bortbytta egendomen.

Allmänna råd:

Avyttringspris för en aktie i Cell Network AB

Varje aktie i Cell Network AB, för vilken bindande avtal om avyttring förelåg den 20 april 2000, bör anses avyttrad för 163,20 kr.

Varje aktie i Cell Network AB, för vilken bindande avtal träffades under perioden den 21 april - 23 maj 2000 och för vilken värdet vid bytestillfället inte kan visas, bör anses avyttrad för 156,82 kr.

Avyttringspris för en option i Cell Network AB

Varje option av nedannämnda slag, för vilken bindande avtal om byte förelåg den 20 april 2000, bör anses avyttrad för nedanstående belopp:
optionsprogram 1998/2001 144,00 kr
optionsprogram 1999/2001:I 124,80 kr
optionsprogram 1999/2001:II 124,80 kr
optionsprogram 1999/2002:I 57,60 kr
optionsprogram 1999/2002:II 67,20 kr

Varje option av nedannämnda slag, för vilken bindande avtal om avyttring träffades under perioden den 21 april - 23 maj 2000 och för vilken värdet vid bytestillfället inte kan visas, bör anses avyttrad för nedanstående belopp:
optionsprogram 1998/2001 138,38 kr
optionsprogram 1999/2001:I 119,92 kr
optionsprogram 1999/2001:II 119,92 kr
optionsprogram 1999/2002:I 55,35 kr
optionsprogram 1999/2002:II 64,58 kr

Anskaffningskostnad för en aktie i Mandator AB

Varje aktie i Mandator AB som erhållits på grund av bindande avtal den 20 april 2000 om byte mot aktier eller optioner i Cell Network AB, bör anses anskaffad för 96,00 kr.

Varje aktie i Mandator AB som erhållits på grund av bindande avtal under perioden den 21 april - 23 maj 2000 om byte mot aktier eller optioner i Cell Network AB, bör anses anskaffad för 92,25 kr.

¹För ytterligare information, se RSV M 2001:5.

_______________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.