Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:17

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om särskilt grundavdrag och om deklarationsskyldighet för folkpensionärer att tillämpas vid 1998 års taxering.(1)

Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. om särskilt grundavdrag och om deklarationsskyldighet för folkpensionärer att tillämpas vid 1998 års taxering.

1 Inledning

Bestämmelser om särskilt grundavdrag för folkpensionärer finns i 48 § 4 mom. kommunalskattelagen (1928:370), KL, punkt 1 av anvisningarna till 48 § KL och 8 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. RSV har utarbetat tabeller till ledning för beräkningen av avdraget.(2)

Skattskyldig, vars inkomst till inte obetydlig del utgjorts av folkpension, är berättigad till särskilt grundavdrag.

2 Definitioner och begrepp

2.1 Folkpension

Med folkpension förstås i detta sammanhang dels ålderspension, förtidspension, sjukbidrag, omställningspension och särskild efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL), dels änkepension enligt lagen (1988:881) om ändring i AFL, dels hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension. Som folkpension behandlas även pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott och sådan del av tilläggspension, ATP, som medfört minskning av pensionstillskottet. Ålders-, förtids- eller efterlevandepension, som betalas ut enligt utländsk lagstiftning om social trygghet och som utgår enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för folkpension, skall behandlas som folkpension vid avdragsberäkningen, om skattskyldighet för utbetalningen föreligger i Sverige.

Som folkpension räknas inte barnpension eller vårdbidrag enligt AFL eller delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring.

2.2 Inte obetydlig del

Folkpensionen anses utgöra en inte obetydlig del av inkomsten om den uppgått till minst 6 000 kr eller, om beloppet varit lägre, till minst en femtedel av den sammanräknade inkomsten, dvs. summan av inkomster från olika inkomstslag. Om folkpensionen reducerats med hänsyn till yrkesskadelivränta skall det oreducerade beloppet ligga till grund för denna bedömning.

2.3 Ensamstående respektive gift folkpensionär

Med ensamstående folkpensionär avses person som under hela eller del av beskattningsåret fått folkpension med belopp som tillkommer ensamstående folkpensionär. Folkpensionär som under en del av beskattningsåret fått folkpension med belopp som tillkommer ensamstående och en annan del av året med belopp som tillkommer gift folkpensionär anses vid beskattningen som ensamstående folkpensionär.

Med gift folkpensionär avses person som fått folkpension med belopp som tillkommer gift folkpensionär och inte någon del av beskattningsåret fått pension med belopp som tillkommer ensamstående folkpensionär.

3 Deklarationsskyldighet

Utöver de allmänna reglerna om deklarationsskyldighet enligt 2 kap. 4 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, LSK, gäller vissa särskilda regler för folkpensionärers deklarationsskyldighet.

I stället för den vanliga deklarationspliktsgränsen för inkomst av tjänst gäller för folkpensionär, utom för den som har förtidspension eller sjukbidrag, att deklaration enligt 2 kap. 6 § LSK inte behöver lämnas om inkomsten uteslutande består av folkpension och pensionstillskott eller motsvarande ATP och denna inkomst inte överstiger 53 894 kr för ensamstående folkpensionär och 47 676 kr för gift folkpensionär. Hänsyn har härvid tagits till att årsbelopp för pension enligt AFL skall vara jämnt delbart med tolv. För person som uppbär förtidspension eller sjukbidrag gäller den vanliga deklarationspliktsgränsen 8 712 kr.

4 Beräkning av avdragets storlek

Högsta särskilda grundavdrag vid taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt är, före avrundning, för ensamstående folkpensionär 53 894 kr och för gift folkpensionär 47 669 kr. Avdraget reduceras med hänsyn till vissa inkomster, se avsnitt 4.1 och 4.2.

Rekommendationer:

Inkomst som inte är skattepliktig bör inte beaktas vid beräkningen av det särskilda grundavdraget. Hänsyn bör inte heller tas till inkomst som enligt dubbelbeskattningsavtal inte beskattas i Sverige.

Särskilt grundavdrag avrundas nedåt till helt hundratal kr. Högsta avdrag blir således efter avrundning 53 800 kr respektive 47 600 kr.

4.1 Folkpensionär som hade folkpension i december 1996

För folkpensionär som hade folkpension i december 1996 skall det högsta särskilda grundavdraget före avrundning, 53 894 kr respektive 47 669 kr, minskas med 65 % av den del av inkomsten som består av sådan pension som avses i nästa stycke och som överstiger 53 894 kr respektive 47 669 kr.

Med pension avses dels belopp som utgår på grund av tidigare tjänsteförhållande, oavsett om pensionen utbetalas av f.d. arbetsgivare eller via försäkringsanstalt, pensionskassa o.d., dels belopp i form av folkpension och ATP. Pension från privat pensionsförsäkring eller från pensionssparkonto räknas inte som "pension" i detta sammanhang.

Rekommendationer:

Skattskyldig bör anses ha uppburit folkpension i december 1996 även i det fall denna pension utbetalats först under 1997.

Ersättning enligt avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) i samband med förtidspension enligt AFL bör anses som pension och beaktas vid avdragsberäkningen om ersättningen är skattepliktig.

Belopp som är pensionsgrundande enligt AFL bör inte anses som pension vid avdragsberäkningen.

4.2 Folkpensionär som blev folkpensionär under 1997

För den som blev folkpensionär under 1997 skall det högsta särskilda grundavdraget före avrundning, 53 894 kr respektive 47 669 kr, minskas med 65 % av den del av den taxerade förvärvsinkomsten som överstiger 53 894 kr respektive 47 669 kr.

4.3 Spärregler

För det särskilda grundavdraget gäller, sedan hänsyn tagits till inkomst, vissa spärregler enligt punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 48 § KL. Dessa regler blir tillämpliga om pensionen eller i vissa fall folkpensionen uppgår till lägre belopp än det högsta avdraget, 53 894 kr respektive 47 669 kr.

I det fall folkpensionär

- hade folkpension såväl i december 1996 som i december 1997 och folkpensionen under 1997 inte till någon del utgått i form av förtidspension, sjukbidrag eller tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ålderspension

- var bosatt i Sverige under hela 1997

- inte avlidit under 1997

får det särskilda grundavdraget överstiga folkpensionens belopp men inte den sammanlagda pensionen (folkpension inkl. pensionstillskott, ATP och tjänstepension).

Om någon av de här ovan angivna förutsättningarna inte är uppfylld begränsas det särskilda grundavdraget till enbart folkpensionens belopp, även kallat folkpensionsbeloppet. Som folkpension räknas därvid folkpensionens grundbelopp, pensionstillskott eller motsvarande ATP och viss utländsk pension, se avsnitt 2.1.

I det fall folkpensionär har yrkesskadelivränta beräknas folkpensionsbeloppet före eventuell reducering med hänsyn till sådan livränta. Om folkpensionsbeloppet därvid blir större än den sammanlagda utbetalda pensionen, efter det att denna reducerats med hänsyn till yrkesskadelivränta, får det särskilda grundavdraget medges med ett belopp som överstiger den utbetalda pensionen, dock högst med folkpensionsbeloppet.

4.4 Inte lägre belopp än grundavdraget

Folkpensionär skall alltid medges särskilt grundavdrag med minst det belopp som motsvarar det grundavdrag som skulle ha medgetts enligt 48 § 2 eller 3 mom. KL om dessa bestämmelser i stället hade tillämpats.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas vid 1998 års taxering.
 
 

1. Beträffande 1997 års taxering, se RSV S 1997:3.

2. Tabellerna finns tillgängliga hos RSV samt publiceras i Skatteuträkningsbroschyren (RSV 425, utg. 4).