Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:29

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Volvos utdelning av aktier i Swedish Match AB

Bolagsstämman för AB Volvo (Volvo) beslutade den 24 april 1996 att dela ut - förutom ett kontant belopp om 4 kr per aktie i Volvo - samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Swedish Match AB (Swedish Match).

För varje aktie i Volvo, oavsett serie, skulle erhållas en aktie i Swedish Match.

Avstämningsdagen för utdelning av aktierna i Volvo skulle vara den 13 maj 1996.

Allmänt Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning. Erhållen utdelning är skattepliktig hos mottagaren såvida inte särskilda undantagsregler är tillämpliga.

Riksskatteverket (RSV) har i rekommendation den 19 juni 1996 ( RSV S 1996:12) beslutat - under förutsättning att undantagsreglerna i

3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt inte skall tillämpas - om förmånsvärdet på utdelad aktie i Swedish Match.

Regeringsrätten har emellertid i dom den 25 november 1996 funnit att nämnda undantagsbestämmelser är tillämpliga på de utdelade aktierna.

Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Volvo fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Swedish Match så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Volvo, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Volvo bör 88 procent hänföras till dessa aktier och 12 procent till aktier i Swedish Match.

Dessa rekommendationer m.m. ersätter RSV:s rekommendationer m. m.( RSV S 1996:12) med anledning av AB Volvos utdelning av aktier i Swedish Match AB och tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.