Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:12

OBS! Dessa rekommendationer m.m. har upphört att gälla fr.o.m. 1997-01-17; se RSV S 1996:29

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Volvos utdelning av aktier i Swedish Match AB.

Bolagsstämman i AB Volvo (Volvo) beslutade 24 april 1996 att dela ut - förutom ett kontant belopp om 4 kr per aktie i Volvo - samtliga aktier i Swedish Match AB (Swedish Match).

För varje aktie i Volvo skulle erhållas en aktie i Swedish Match.

Avstämningsdagen för utdelning av aktierna i Swedish Match skulle vara den 13 maj 1996.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning. Har därutöver kontant belopp erhållits, skall summan av förmånsvärdet och den kontanta utdelningen normalt redovisas som inkomst av kapital. Enligt 3 § 7 mom. fjärde stycket lag (1947:576) om statlig inkomstskatt skall under vissa förutsättningar utdelning i form av aktier vara skattefri.

För de fall skattefrihet för utdelning av aktier i Swedish Match inte föreligger meddelar Riksskatteverket med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånsvärde för en aktie i Swedish Match

Förmånsvärdet för aktierna i Swedish Match bör bestämmas med ledning av de noterade kurser, som förelåg när aktierna var tillgängliga för lyftning, dvs. den 15 maj 1996. Lägsta betalkurs för aktie i Swedish Match var denna dag 19.50 kr.

Under sådana omständigheter, bör förmånsvärdet för varje aktie i Swedish Match beräknas till 19.50 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i Swedish Match

Den erhållna egendomen bör anses anskaffad till ett pris som motsvarar samma egendoms värde vid förvärvstidpunkten på sätt framgår av p. 1 ovan.

Varje aktie i Swedish Match bör således anses anskaffad för 19.50 kr. Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.