Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Intentia International AB mot aktier i Lawson Holdings Inc.

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 28 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:38
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Intentia International AB mot aktier i Lawson Holdings Inc. ¹

Av 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan

- ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

- omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

I 48 a kap. IL finns bestämmelser för fysiska personer om framskjuten beskattning vid andelsbyten.

Allmänna råd:                     

Anmälan den 27 mars — 24 april 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i Intentia International AB beräknas till 28,24 kr för A-aktien och 25,21 kr för B-aktien.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Lawson Holdings Inc. som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 55,79 kr.

Anmälan den 25 april — 5 maj 2006
För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i Intentia International AB, om inte annat visas, beräknas till 28,32 kr för A-aktien och 25,28 kr för B-aktien.
Anskaffningsutgiften för en aktie i Lawson Holdings Inc. som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 55,95 kr.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.


¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:28.