Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Maxim Pharmaceuticals Inc. mot aktier i EpiCept Corporation

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 28 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:37
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Maxim Pharmaceuticals Inc. mot aktier i EpiCept Corporation. ¹

Av 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan

- ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

- omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

I 48 a kap. IL finns bestämmelser för fysiska personer om framskjuten beskattning vid andelsbyten.

Allmänna råd:
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i Maxim Pharmaceuticals Inc. beräknas till 9,01 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i EpiCept Corporation som har erhållits på grund av bytet bör beräknas till 44,19 kr.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.


¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:27.