Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och konvertibler i WM-data AB mot aktier i LogicaCMG plc

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 28 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:36
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och konvertibler i WM-data AB mot aktier i LogicaCMG plc. ¹
 
Av 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan

- ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

- omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

I 48 a kap. IL finns bestämmelser för fysiska personer om framskjuten beskattning vid andelsbyten.

Allmänna råd:

Anmälan den 18 september — 6 oktober 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i WM-data AB beräknas till 26,48 kr.

För konvertibelinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av konvertibler i WM-data AB mot aktier i LogicaCMG plc, bör avyttringspriset för en konvertibel med nominellt belopp om 21 kr beräknas till 26,48 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i LogicaCMG plc som erhållits på grund av bytet av aktier eller konvertibler i WM-data AB bör beräknas till 22,27 kr.

Anmälan den 10 — 17 oktober 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i WM-data AB, om inte annat visas, beräknas till 27,35 kr.

För konvertibelinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av konvertibler i WM-data AB mot aktier i LogicaCMG plc, bör avyttringspriset för en konvertibel med nominellt belopp om 21 kr, om inte annat visas, beräknas till 27,35 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i LogicaCMG plc som erhållits på grund av bytet av aktier eller konvertibler i WM-data AB bör, om inte annat visas, beräknas till 23 kr.
___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:26.