Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 27 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:34
SKV A 2006:34 Pdf, 134.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering.

1 Bilförmån

Enligt 11 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, skall bl.a. förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i 8 kap. eller 11 kap. IL. Reglerna om värdering av bilförmån finns i 61 kap. 5—11 och 18, 19 och 19 b §§ IL. Av 22 kap. 7 § andra stycket IL följer att uttag i form av användande av bil som ingår i näringsverksamhet skall värderas enligt samma regler.

Allmänna råd:

Dessa allmänna råd bör tillämpas även vid värdering av förmån av att för privat bruk används bil som ingår i näringsverksamhet.

Bilförmån bör anses föreligga även om ett förmånligt avtal ingåtts med annan än arbetsgivaren, t.ex. utomstående uthyrnings- eller leasingföretag, eller annat bolag inom koncernen om det föreligger ett samband mellan det förmånliga avtalet och anställningen eller uppdragsförhållandet.

Som bilförmån bör räknas även sådana fall där förmånligt hyres- eller leasingavtal erhållits beroende på att bilen även skall utnyttjas i betydande omfattning för reklamändamål.

Även i fall då den anställde formellt själv äger bilen kan en med bilförmån jämställd förmån föreligga. Exempel på fall då en sådan förmån kan tänkas föreligga är när

 • bilen på grund av anställning eller uppdrag har förvärvats på mycket förmånliga villkor, t.ex. genom ett fördelaktigt återköps-avtal som reellt innebär att bilen kunnat användas på ett med bilförmån jämförligt sätt,
 • den anställde förvärvat bilen av sin arbetsgivare utan att behöva erlägga någon kontant likvid och med skyldighet att amortera endast obetydliga belopp.

Bilförmån bör anses föreligga i de fall den anställde använder bil för privat bruk i mer än ringa omfattning även om brukandet har begränsats t.ex. till att avse i huvudsak körning mellan bostad och arbetsplats. Bilförmån föreligger även om den anställde hyr bilen av arbetsgivaren eller i övrigt lämnar ersättning för det privata användandet. Hyresersättningen får då dras av från förmånsvärdet.

Med bil avses både personbilar och andra bilar (lätta lastbilar och liknande) som utnyttjas eller kunnat utnyttjas för personbefordran. Hit räknas även husbilar, som registrerats som lätta lastbilar.

Förmånsvärde beräknat enligt reglerna för värdering av bilförmån gäller inte för tung lastbil eller buss. Reglerna gäller inte heller för motorcykel. I sådana fall bör värdet av privat användande beräknas enligt allmänna värderingsregler (marknadsvärdet) i varje enskilt fall. Med tung lastbil avses lastbil eller husbil med totalvikt över 3 500 kg. Som buss betecknas ett fordon som är inrättat för befordran av fler än åtta personer utöver föraren (tio sittplatser) även om fordonet dessutom är inrättat för annat ändamål.

Om den skattskyldige haft bilförmån bara i ringa omfattning skall enligt 61 kap. 11 § andra stycket IL förmånen värderas till noll.

Allmänna råd:

Med ringa omfattning bör anses vara användning vid högst tio tillfällen.

 

2 Värdering av bilförmån

2.1 Nybilspris för bilmodellen

Enligt 61 kap. 6 § första stycket IL avses med bilmodell bilar av samma märke, variant och tillverkningsår. Med en bilmodells nybilspris avses enligt 61 kap. 6 § andra stycket IL det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden.

Allmänna råd:

En bilmodell som är ny endast på grund av nytt tillverkningsår bör anses introducerad på den svenska marknaden vid detta tillverkningsårs ingång.

Med nybilspris, anskaffningspris och marknadspris avses pris inklusive mervärdesskatt.

För en ny bilmodell, som introducerats på marknaden, men där nybilspriset ännu inte fastställts i Skatteverkets föreskrifter om värdering av bilförmån, bör det marknadspris som generalagent eller motsvarande har rekommenderat användas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter.

Beräknat förmånsvärde exklusive drivmedelsförmån bör avrundas nedåt till närmast helt hundratal kronor.

2.2 Extrautrustning

Vid beräkning av förmånsvärdet skall enligt 61 kap. 8 § IL anskaffningsutgiften
för eventuell extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset.

Detta gäller dock inte om nybilspriset beräknats enligt 61 kap. 7 § IL. För en bilmodell som är sex år eller äldre, skall nybilspriset i sådant fall anses vara det högsta av

 • det verkliga nybilspriset och anskaffningsutgiften för extrautrustning enligt 61 kap. 6 och 8 §§ IL, och
 • fyra basbelopp.

Allmänna råd:

Extrautrustning kan antingen vara fast monterad på bilen eller monterad på så sätt att den lätt går att avlägsna, men är avsedd att användas på fordonet.

Det bör anses sakna betydelse för förmånsvärderingen om utrustningen anskaffas i samband med att bilen levereras eller vid ett senare tillfälle likaväl som om utrustningen redan finns i förmånsgivarens ägo innan bilen anskaffas. Det bör även anses sakna betydelse för vilket ändamål utrustningen anskaffats, t.ex. för bilens körsäkerhet, eller för förarens och passagerares bekvämlighet.

Följande utrustning är exempel på extrautrustning om den inte redan ingår i nybilspriset för bilmodellen: automatisk växellåda, antisladd- och antispinnsystem, nivåreglering, farthållare, xenonljus, extraljus, luftkonditionering, klimatanläggning, sollucka, eljusterbara säten, elektriska fönsterhissar, eluppvärmd vindruta, elmanövrerade backspeglar, airbag, sidokrockskydd, dragkrok, vinterdäck, motorvärmare, kupévärmare, centrallås, alkolås, larmanordning, takräcke, lastbox, barnbilstol, metalliclack, tonade rutor, läderklädsel, personlig bilskylt, radio, bandspelare, CD/DVD-spelare, bränsledator, färddator, väg- och trafikinformationssystem och GPS-navigator.

Om förmånsbilen är en lätt lastbil och har utrustats med vinschar, kranar o.d. som anskaffats enbart för tjänstebruk bör denna extrautrustning inte beaktas vid förmånsvärderingen.

Med anskaffningsutgift för extrautrustning bör förstås priset för materialkostnad, arbetskostnad m.m. inklusive mervärdesskatt vid anskaffningstillfället. Lämnade sedvanliga rabatter på extrautrustning bör beaktas vid beräkning av anskaffningsutgiften om rabatten ligger på en rimlig nivå.

Med rabatt som ligger på rimlig nivå bör avses den rabatt som lämnas till allmänheten (ej företag). Rabatten bör, oavsett om den gäller nedsättning av totala anskaffningsutgiften i kronor eller utgörs av att viss utrustning lämnas utan kostnad e.d., proportioneras på bilen respektive utrustningen. Rabatt som lämnas på anskaffningsutgift för bilen bör inte beaktas. Om exempelvis
rabatten på totala anskaffningsutgiften för bilen inkl. utrustning är 5 % och värdet av utrustningen uppgår till 10 000 kr, anses anskaffningsutgiften för utrustningen vara 9 500 kr, vilket är det belopp som bör läggas till det av Skatteverket fastställda nybilspriset för bilen.

Om extrautrustningen hyrts eller om arbetsgivaren inte haft någon kostnad för densamma eller kostnaden väsentligt understiger sedvanlig anskaffningsutgift bör det marknadspris som återförsäljare rekommenderat anses utgöra anskaffningsutgift.

Om bilen köpts eller hyrts begagnad och priset för extrautrustningen inte specificerats, kan extrautrustningen anses anskaffad samma år som bilen tillverkades såvida det inte är uppenbart att utrustningen anskaffats vid ett senare tillfälle. I sådant fall bör anskaffningspriset för extrautrustningen beräknas från verkligt anskaffningsår.

Är bilen tio år eller äldre bör bortses från extrautrustning som anskaffades då bilen var ny.

 

2.3 Miljöbil

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, skall enligt 61 kap. 8 a § IL förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, alternativt 60 procent eller 80 procent av detta förmånsvärde.

Allmänna råd:


 

Nedan anges bilar med mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel (miljöbilar) med tillverkningsår 2002-2007 och de bilar som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa.

Vad gäller alkoholdrivna miljöbilar har närmast jämförbara konventionella bil i vissa fall ett högre nybilspris än miljöbilen. I sådant fall bör miljöbilen anses utgöra jämförbar bil vid tillämpning av reglerna om nedsättning. Nedsättning bör då ske med utgångspunkt i nybilspriset för den aktuella miljöbilen.

 

El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2002
 

Miljöbilar Jämförbara bilar 
02CI504Citroën Berlingo skåp EL02CI501Citroën Berlingo skåp 1.4
02OP033Opel Zafira 1.6 Comfort CNG02OP030Opel Zafira 1.6 + komfortp. 13 900 kr
02TO017Toyota Prius HYBRID02TO011Toyota Corolla 1.4 sedan
02VO063Volvo S60 Bi-fuel CNG02VO051Volvo S60 2.4 140 hk
02VO064Volvo S60 Bi-fuel CNG Addition 02VO052Volvo S60 2.4 140 hk Addition
02VO065Volvo S60 Bi-fuel CNG Business02VO053Volvo S60 2.4 140 hk Business
02VO094Volvo V70 Bi-fuel CNG02VO082Volvo V70 2.4 140 hk
02VO095Volvo V70 Bi-fuel CNG Addition02VO083Volvo V70 2.4 140 hk Addition
02VO096Volvo V70 Bi-fuel CNG Business02VO084Volvo V70 2.4 140 hk Business
02VO123Volvo S80 Bi-fuel CNG02VO110Volvo S80 2.4 140 hk
02VO124Volvo S80 Bi-fuel CNG Addition02VO111Volvo S80 2.4 140 hk Addition
02VO125Volvo S80 Bi-fuel CNG Business02VO112Volvo S80 2.4 140 hk Business
 

Alkoholdrivna bilar 2002
 

Miljöbilar Jämförbara bilar 
02FO010Ford Focus 1.6E FFV 5d02FO008Ford Focus 1.6 5d
02FO011Ford Focus 1.6E FFV herrgårdsv.02FO009Ford Focus 1.6 herrgårdsv.
 

Övriga miljöbilar 2002
 

Miljöbilar Jämförbara bilar 
02VO066Volvo S60 Bi-fuel LPG02VO051Volvo S60 2.4 140 hk
02VO067Volvo S60 Bi-fuel LPG Addition02VO052Volvo S60 2.4 140 hk Addition
02VO068Volvo S60 Bi-fuel LPG Business02VO053Volvo S60 2.4 140 hk Business
02VO097Volvo V70 Bi-fuel LPG02VO082Volvo V70 2.4 140 hk
02VO098Volvo V70 Bi-fuel LPG Addition02VO083Volvo V70 2.4 140 hk Addition
02VO099Volvo V70 Bi-fuel LPG Business 02VO084Volvo V70 2.4 140 hk Business
02VO126Volvo S80 Bi-fuel LPG02VO110Volvo S80 2.4 140 hk
02VO127Volvo S80 Bi-fuel LPG Addition02VO111Volvo S80 2.4 140 hk Addition
02VO128Volvo S80 Bi-fuel LPG Business02VO112Volvo S80 2.4 140 hk Business
 

1 Beträffande beskattningsåret 2006 och 2007 års taxering, se SKV A 2005:38.
Ändrade partier har markerats med kantstreck. Vissa redaktionella ändringar
har också gjorts utan att detta har markerats. För ytterligare information om
värdering av bilförmån, se SKV M 2006:22.

 

El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2003
 

Miljöbilar Jämförbara bilar 
03CI504Citroën Berlingo skåp electrique 03CI501Citroën Berlingo skåp 1.4
03OP029Opel Zafira 1.6 CNG03OP026Opel Zafira 1.6 + komfortp. 13 900 kr
03TO014Toyota Prius HYBRID03TO008Toyota Corolla 1.4 5d
03VW023Volkswagen Golf 2.0 Variant Bi-fuel 03VW022Volkswagen Golf 2.0 Variant
03VO067Volvo S60 Bi-fuel CNG03VO055Volvo S60 2.4 140 hk
03VO068Volvo S60 Bi-fuel CNG Addition03VO056Volvo S60 2.4 140 hk Addition
03VO069Volvo S60 Bi-fuel CNG Business03VO057Volvo S60 2.4 140 hk Business
03VO092Volvo V70 Bi-fuel CNG03VO080Volvo V70 2.4 140 hk
03VO093Volvo V70 Bi-fuel CNG Addition 03VO081Volvo V70 2.4 140 hk Addition
03VO094Volvo V70 Bi-fuel CNG Business 03VO082Volvo V70 2.4 140 hk Business
03VO119Volvo S80 Bi-fuel CNG03VO107Volvo S80 2.4 140 hk
03VO120Volvo S80 Bi-fuel CNG Addition03VO108Volvo S80 2.4 140 hk Addition
03VO121Volvo S80 Bi-fuel CNG Business03VO109Volvo S80 2.4 140 hk Business
 

Alkoholdrivna bilar 2003
 

Miljöbilar Jämförbara bilar 
03FO031Ford Focus 1.6E FFV Ambiente 5d03FO029Ford Focus 1.6 Ambiente 5d
03FO032Ford Focus 1.6E FFV Ambiente herrgårdsv. 03FO030Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv.
03FO045Ford Focus 1.6E FFV Ambiente + 5d 03FO040Ford Focus 1.6 Ambiente + 5d
03FO046Ford Focus 1.6E FFV Ambiente + herrgårdsv. 03FO041Ford Focus 1.6 Ambiente + herrgårdsv.
03FO059Ford Focus 1.6E FFV Ghia 5d03FO048Ford Focus 1.6 Ghia 5d
03FO060Ford Focus 1.6E FFV Ghia 5d herrgårdsv. 03FO049Ford Focus 1.6 Ghia 5d herrgårdsv.
 

El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2004
 

Miljöbilar Jämförbara bilar 
04FI030Fiat Punto 1.2 Bi-Power Active 5d04FI002Fiat Punto 1.2 Active 5d
04MB148Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut04MB044Mercedes-Benz E 200 Kompr, + automatväxellåda 19 900 kr
04OP023Opel Astra 1.6 Kombi Njoy CNG 04OP022Opel Astra 1.6 Kombi, + Njoypaket 12 700 kr
04OP038Opel Zafira 1.6 Comfort CNG04OP036Opel Zafira 1.6 + Comfortp. 11 400 kr
04TO015Toyota Prius HSD HYBRID 04TO013Toyota Corolla Verso 1.6
04VW014Volkswagen Golf 2.0 Variant Bifuel04VW013Volkswagen Golf 2.0 Variant
04VO049Volvo S60 Bi-Fuel CNG04VO033Volvo S60 2.4 140 hk
04VO050Volvo S60 Bi-Fuel Addition CNG04VO034Volvo S60 2.4 140 hk Addition
04VO182Volvo S60 Bi-Fuel Addition + CNG04VO174Volvo S60 2.4 140 hk Addition +
04VO051Volvo S60 Bi-Fuel Business CNG04VO035Volvo S60 2.4 140 hk Business
04VO183Volvo S60 Bi-Fuel Business 603 CNG04VO175Volvo S60 2.4 140 hk Business 603
04VO052Volvo S60 Bi-Fuel Business+ CNG04VO036Volvo S60 2.4 140 hk Business+
04VO214Volvo S60 Bi-Fuel Business++ CNG04VO210Volvo S60 2.4 140 hk Business++
04VO089Volvo V70 Bi-Fuel CNG04VO071Volvo V70 2.4 140 hk
04VO090Volvo V70 Bi-Fuel Addition CNG04VO072Volvo V70 2.4 140 hk Addition
04V0196Volvo V70 Bi-Fuel Addition+ CNG04VO190Volvo V70 2.4 140 hk Addition+
04VO091Volvo V70 Bi-Fuel Business CNG04VO073Volvo V70 2.4 140 hk Business
04VO197Volvo V70 Bi-Fuel Business 603 CNG04VO191Volvo V70 2.4 140 hk Business 603
04VO092Volvo S70 Bi-Fuel Business+ CNG04VO074Volvo V70 2.4 140 hk Business+
04VO223Volvo V70 Bi-Fuel Business++ CNG04VO219Volvo V70 2.4 140 hk Business++
04VO132Volvo S80 Bi-Fuel CNG04VO116Volvo S80 2.4 140 hk
04VO133Volvo S80 Bi-fuel Addition CNG04VO117Volvo S80 2.4 140 hk Addition
04VO134Volvo S80 Bi-fuel Business CNG04VO118Volvo S80 2.4 140 hk Business
04VO135Volvo S80 Bi-Fuel Business+ CNG04VO119Volvo S80 2.4 140 hk Business+
04VO234Volvo S80 Bi-Fuel Business++ CNG04VO230Volvo S80 2.4 140 hk Business++
 

Alkoholdrivna bilar 2004
 

Miljöbilar Jämförbara bilar 
04FO038Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente 5d04FO036Ford Focus 1.6 Ambiente 5d
04FO039Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente herrg.v.04FO037Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv.
04FO042Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition 5d04FO040Ford Focus 1.6 Edition 5d
04FO043Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition herrgårdsv.04FO041Ford Focus 1.6 Edition herrgårdsv.
04FO056Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente + 5d04FO051Ford Focus 1.6 Ambiente + 5d
04FO057Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente + herrg.v.04FO052Ford Focus 1.6 Ambiente + herrgårdsv.
04FO061Ford Focus 1.6E Flexifuel Business 5d04FO059Ford Focus 1.6 Business 5d
04FO062Ford Focus 1.6E Flexifuel Business herrg.v.04FO060Ford Focus 1.6 Business herrgårdsv.
04FO078Ford Focus 1.6E Flexifuel Ghia 5d04FO064Ford Focus 1.6 Ghia 5d
04FO079Ford Focus 1.6E Flexifuel Ghia herrgårdsv.04FO065Ford Focus 1.6 Ghia Herrgårdsv.
 

El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2005
 

Miljöbilar Jämförbara bilar 
05FI007Fiat Punto 1.2 60 Bi-Power Active 5d05FI006Fiat Punto 1.2 60 Active 5d
05LE010Lexus RX 400h05LE005Lexus RX 300
05MB044Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut 05MB043Mercedes-Benz E 200 Kompr aut
05OP055Opel Astra 1.6 Njoy Kombi CNG 05OP060Opel Astra 1.6 SW Enjoy
05OP069Opel Zafira 1.6 Comfort CNG 05OP068Opel Zafira 1.6 Comfort
05OP147Opel Combo Tour 1.6 CNG 05OP122Opel Combo Tour 1.4 Twinport
05OP534Opel Combo 1.6 CNG skåp 05OP501Opel Combo 1.4 Twinsport skåp
05TO018Toyota Prius HYBRID05TO015Toyota Corolla Verso 1.6
05VW017Volkswagen Golf 2.0 Variant Bifuel 05VW016Volkswagen Golf 2.0 Variant
05VO077Volvo S60 Bi-Fuel CNG 05VO057Volvo S60 2.4 140 hk
05VO078Volvo S60 Bi-Fuel Addition CNG 05VO058Volvo S60 2.4 140 hk Addition
05VO079Volvo S60 Bi-Fuel Business/Kinetic CNG 05VO059Volvo S60 2.4 140 hk Business/Kinetic
05VO080Volvo S60 Bi-Fuel Business+/Momentum CNG 05VO060Volvo S60 2.4 140 hk Business+/Momentum
05VO081Volvo S60 Bi-Fuel Business++/Summum CNG05VO061Volvo S60 2.4 140 hk Business++/Summum
05VO120Volvo V70 Bi-Fuel CNG05VO100Volvo V70 2.4 140 hk
05VO121Volvo V70 Bi-Fuel Addition CNG05VO101Volvo V70 140 hk Addition
05VO122Volvo V70 Bi-fuel Business/Kinetic CNG05VO102Volvo V70 2.4 140 hk Business/Kinetic
05VO123Volvo V70 Business+/Momentum CNG05VO103Volvo V70 2.4 140 hk Business+/Momentum
05VO124Volvo V70 Bi-Fuel Business++/Summum CNG05VO104Volvo V70 2.4 140 hk Business++/Summum
05VO170Volvo S80 Bi-Fuel CNG05VO150Volvo S80 2.4 140 hk
05VO171Volvo S80 Bi-Fuel Addition CNG05VO151Volvo S80 2.4 140 hk Addition
05VO172Volvo S80 Bi-Fuel Business CNG05VO152Volvo S80 2.4 140 hk Business
05VO173Volvo SD80 Bi-Fuel Business+ CNG05VO153Volvo S80 2.4 140 hk Business+
05VO174Volvo S80 Bi-Fuel Business++ CNG05VO154Volvo S80 2.4 140 hk Business++
05VO249Volvo S80 Bi-Fuel Classic CNG05VO247Volvo S80 2.4 140 hk Classic
 

Alkoholdrivna bilar 2005
 

Miljöbilar Jämförbara bilar 
05FO046Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente 5d 05FO044Ford Focus 1.6i Ambiente 5d
05FO047Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente hgv. 05FO045Ford Focus 1.6i Ambiente herrgårdsv.
05FO050Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition 5d 05FO048Ford Focus 1.6i Edition 5d
05FO051Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition hgv. 05FO049Ford Focus 1.6i Edition herrgårdsv.
05FO061Ford Focus 1.6E Flexifuel Business 5d 05FO059Ford Focus 1.6i Business 5d
05FO062Ford Focus 1.6E Flexifuel Business hgv.05FO060Ford Focus 1.6i Business herrgårdsv.
05FO132Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente 5d 05FO130Ford Focus 1.6 Ambiente 5d
05FO133Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente herrgårdsvagn 05FO131Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv.
05FO142Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend 5d 05FO140Ford Focus 1.6 Trend 5d
05FO143Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend herrgårdsvagn 05FO141Ford Focus 1.6 Trend herrgårdsvagn
05FO162Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia 5d 05FO160Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia 5d
05FO163Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia herrgårdsvagn 05FO161Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia herrgårdsvagn
05FO177Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium 5d 05FO175Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium 5d
05FO178Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium herrgårdsvagn05FO176Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium herrgårdsvagn
05FO190Ford Focus C-Max Flexifuel Ambiente05FO074Ford Focus C-Max 1.8 Ambiente
05FO191Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Trend 05FO078Ford Focus C-Max 1.8 Trend
05FO192Fords Focus C-Max 1.8 Flexifuel Trend Sport 05FO078Ford Focus C-Max 1.8 Trend + paket 24 400 kr
05FO193Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Ghia 05FO084Ford Focus C-Max 1.8 Ghia
05FO194Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Sport 05FO084Ford Focus C-Max 1.8 Ghia + paket 18 100 kr
05SA047Saab 9-5 2.0t BioPower Linear 05SA012Saab 9-5 2.0t Linear
05SA048Saab 9-5 2.0t BioPower LinearBusiness05 05SA043Saab 9-5 2.0t LinearBusiness05
05SA053Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower Linear05SA022Saab 9-5 SportCombi 2.0t Linear
05SA054Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower LinearBusiness05 05SA049Saab 9-5 SportCombi 2.0t LinearBusiness05
05VO253Volvo S40 1.8 Flexifuel05VO003Volvo S40 1.8
05VO254Volvo S401.8 Flexifuel Addition 05VO004Volvo S40 1.8 Addition
05VO255Volvo S40 1.8 Flexifuel Kinetic 05VO005Volvo S40 1.8 Business/Kinetic
05VO256Volvo S40 1.8 Flexifuel Momentum05VO006Volvo S40 1.8 Business+/Momentum
05VO257Volvo S40 1.8 Flexifuel Summum05VO007Volvo S40 1.8 Business++/Summum
05VO259Volvo V50 1.8 Flexifuel05VO031Volvo V50 1.8
05VO260Volvo V50 1.8 Flexifuel Addition 05VO032Volvo V50 1.8 Addition
05VO261Volvo V50 1.8 Flexifuel Kinetic 05VO033Volvo V50 1.8 Business/Kinetic
05VO262Volvo V50 1.8 Flexifuel Momentum 05VO034Volvo V50 1.8 Business+/Momentum
05VO263Volvo V50 1.8 Flexifuel Summum 05VO035Volvo V50 1.8 Business++/Summum
 

El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2006
 

Miljöbilar Jämförbara bilar 
06FI006Fiat Punto 1.2 60 Bi-Power Active 5d 06FI004Fiat Punto 1.2 60 Active 5d
06FI517Fiat Doblo 1.6 Natural Power skåp 06FI515Fiat Doblo 1.3 JTD Multijet 16 Base skåp
06HO021Honda Civic 1.3 Hybrid06HO003Honda Civic 1.4 Comfort 5d
06IV505Iveco Daily 35S11 GAS skåp 06IV504Iveco Daily 35S10 skåp
06IV510Iveco Daily 35C11 GAS skåp 06IV509Iveco Daily 35C10 skåp
06IV518Iveco Daily 35S11 GAS chassi 06IV517Iveco Daily 35S10 chassi
06IV523Iveco Daily 35C11 GAS chassi 06IV522Iveco Daily 35C10 chassi
06LE007Lexus RX 400h Hybrid06LE006Lexus RX 300 med avdrag 46 500 kr = 522 700 kr
06LE014Lexus GS 450h Hybrid06LE009Mercedes-Benz E 200 Kompr aut
06MB052Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut 06MB051Opel Combo Tour 1.4 Twinport
06OP055Opel Combo Tour 1.6 CNG 06OP054 
06OP504Opel Combo 1.6 CNG skåp 06OP503Opel 1.4 Twinport skåp
06OP069Opel Zafira 1.6 CNG Enjoy 06OP068Opel Zafira 1.6 Enjoy
06TO018Toyota Prius Hybrid06TO014Toyota Corolla Verso 1.6
06VW018Volkswagen Golf 2.0 Variant Bifuel 06VW017Volkswagen Golf 2.0 Variant
06VW126Volkswagen Caddy Kombi EcoFuel 06VW068Volkswagen Caddy Kombi 102 hk
06VW127Volkswagen Caddy Life EcoFuel 06VW072Volkswagen Caddy Life 102 hk
06VW558Volkswagen Caddy skåp EcoFuel 06VW502Volkswagen Caddy skåp 102 hk
06VW121Volkswagen Touran 2.0 EcoFuel Conceptline 06VW034Volkswagen Touran 1.6 Conceptline
06VO082Volvo S60 Bi-fuel CNG06VO076Volvo S60 2.4 140 hk
06VO083Volvo S60 Bi-fuel Addition CNG 06VO077Volvo S60 2.4 140 hk Addition
06VO084Volvo S60 Bi-Fuel Kinetic CNG 06VO078Volvo S60 2.4 140 hk Kinetic
06VO085Volvo S60 Bi-fuel Momentum CNG 06VO079Volvo S60 2.4 140 hk Momentum
06VO086Volvo S60 Bi-fuel Summum CNG 06VO080Volvo S60 2.4 140 hk Summum
06VO140Volvo V70 Bi-fuel CNG06VO134Volvo V70 2.4 140 hk
06VO141Volvo V70 Bi-fuel Addition CNG 06VO135Volvo V70 2.4 140 hk Addition
06VO142Volvo V70 Bi-fuel Kinetic CNG 06VO136Volvo V70 2.4 140 hk Kinetic
06VO143Volvo V70 Bi-fuel Momentum CNG 06VO137Volvo V70 2.4 140 hk Momentum
06VO144Volvo V70 Bi-fuel Summum CNG 06VO138Volvo V70 2.4 140 hk Summum
06VO145Volvo V70 Bi-fuel Sport CNG 06VO139Volvo V70 2.4 140 hk Sport
06VO200Volvo S80 Bi-fuel Classic CNG 06VO199Volvo S80 2.4 140 hk Classic
 

Alkoholdrivna bilar 2006
 

Miljöbilar Jämförbara bilar   
06FO056Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente 5d 06FO055Ford Focus 1.6 Ambiente 5d   
06FO058Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente Hgv 06FO057Ford Focus 1.6 Ambiente Hgv   
06FO073Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend 5d 06FO072Ford Focus 1.6 Ti-VCT Trend 5d   
06FO080Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend Hgv 06FO079Ford Focus 1.6 Ti-VCT Trend Hgv   
06FO097Ford Focus 1.8 Flexifuel Sport 5d 06FO095Ford Focus 1.6 Ti-VCT Sport 5d   
06FO102Ford Focus 1.8 Flexifuel Sport Hgv 06FO101Ford Focus 1.6 Ti-VCT Sport Hgv   
06FO115Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia 5d 06FO114Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia 5d   
06FO122Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia Hgv 06FO121Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia Hgv   
06FO138Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium 5d 06FO137Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium 5d   
06FO144Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium Hgv 06FO143Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium Hgv   
06FO149Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia Executive 5d 06FO114Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia 5d + paket 40 800   
06FO150Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia Executive Hgv 06FO121Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia Hgv + paket 40 800 kr   
06FO151Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium Executive 5d 06FO137Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium 5d + paket 33 400 kr   
06FO152Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium Executive Hgv 06FO143Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium Hgv + paket 33 400 kr   
06FO155Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ambiente 06FO153Ford C-Max 1.6 Ambiente  
06FO159Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend 06FO157Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Trend   
06FO304Ford C-Max 1.8 Flexifuel Style 06FO303Ford C-Max 1.6 Style  
06FO163Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend Sport 06FO157Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Trend + paket 24 400 kr   
06FO167Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia 06FO165Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Ghia  
06FO171Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Sport 06FO165Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Ghia + paket 18 100 kr   
06FO173Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend Executive 06FO157Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Trend + paket 49 000 kr   
06FO174Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend Sport Executive 06FO157Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Trend + paket 73 400 kr   
06FO175Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Executive 06FO165Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Ghia + paket 39 600 kr   
06FO176Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Sport Executive 06FO165Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Ghia + paket 57 700 kr   
06SA020Saab 9-5 2.0t BioPower Linear 06SA019Saab 9-5 2.0t Linear  
06SA031Saab 9-5 2.3t BioPower Linear 06SA021Saab 9-5 2.3t Linear  
06SA026Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower Linear 06SA025Saab 9-5 SportCombi 2.0t Linear   
06SA032Saab 9-5 2.3t Sport Combi BioPower Linear 06SA027Saab 9-5 SportCombi 2.3t Linear   
06VO300Volvo C30 1.8 Flexifuel06VO296Volvo C30 1.6  
06VO301Volvo C30 1.8 Flexifuel Kinetic 06VO297Volvo C30 1.6 Kinetic  
06VO302Volvo C30 1.8 Flexifuel Momentum 06VO298Volvo C30 1.6 Momentum   
06VO303Volvo C30 1.8 Flexifuel Summum 06VO299Volvo C30 1.6 Summum   
06VO007Volvo S40 1.8 Flexifuel06VO002Volvo S40 1.8  
06VO008Volvo S40 1.8 Flexifuel Addition 06VO003Volvo S40 1.8 Addition  
06VO009Volvo S40 1.8 Flexifuel Kinetic 06VO009(samma)  
06VO010Volvo S40 1.8 Flexifuel Momentum 06VO010(samma)  
06VO011Volvo S40 1.8 Flexifuel Summum 06VO011(samma)  
06VO235Volvo S40 Sport Edition 1.8 Flexifuel Kinetic 06VO235(samma)  
06VO236Volvo S40 Sport Edition 1.8 Flexifuel Momentum 06VO236(samma)  
06VO045Volvo V50 1.8 Flexifuel06VO040Volvo V50 1.8  
06VO046Volvo V50 1.8 Flexifuel Addition 06VO041Volvo V50 1.8 Addition  
06VO047Volvo V50 1.8 Flexifuel Kinetic 06VO047(samma)  
06VO048Volvo V50 1.8 Flexifuel Momentum 06VO048(samma)  
06VO049Volvo V50 1.8 Flexifuel Summum 06VO049(samma)  
06VO262Volvo V50 Sport Edition 1.8 Flexifuel Kinetic 06VO262(samma)  
06VO263Volvo Sport Edition 1.8 Flexifuel Momentum 06VO263(samma)  
 

El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2007
 

Miljöbilar Jämförbara bilar   
07FI005Fiat Punto 1.2 60 Bi-Power Active 07FI004Fiat Punto 1.2 60 Active  
07FI502Fiat Doblo 1.6 Natural Power skåp 07FI501Fiat Doblo 1.3 Multijet 16V Base skåp   
07HO007Honda Civic 1.3 Hybrid07HO004Honda Civic 1.8 Comfort 5d   
07LE004Lexus RX 400h Hybrid07LE003Lexus RX 350   
07LE007Lexus GS 450h Hybrid07LE007med avdrag 56 600 kr = 483 000 kr  
07MB067Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut 07MB066Mercedes-Benz E 200 Kompr aut   
07OP034Opel Zafira 1.6 CNG Enjoy 07OP033Opel Zafira 1.6 Essentia  
07OP055Opel Combo Tour 1.6 CNG 07OP054Opel Combo Tour 1.4 Twinport   
07OP504Opel Combo 1.6 CNG skåp 07OP503Opel 1.4 Twinsport skåp  
07TO021Toyota Prius Hybrid07TO017Toyota Corolla Verso 1.6   
07VW032Volkswagen Touran EcoFuel Conceptline 07VW030Volkswagen Touran 1.6 Conceptline   
07VW065Volkswagen Caddy Kombi EcoFuel 07VW064Volkswagen Caddy Kombi 102 hk   
07VW070Volkswagen Caddy Life EcoFuel 07VW069Volkswagen Caddy Life 102 hk   
07VW503Volkswagen Caddy skåp EcoFuel 07VW502Volkswagen Caddy skåp 102 hk   
07VO121Volvo S60 Bi-Fuel CNG 07VO117Volvo S60 2.4 140 hk  
07VO122Volvo S60 Bi-Fuel Kinetic CNG 07VO118Volvo S60 2.4 140 hk Kinetic   
07VO123Volvo S60 Bi-Fuel Momentum CNG 07VO119Volvo S60 2.4 140 hk Momentum   
07VO124Volvo S60 Bi-Fuel Summum CNG 07VO120Volvo S60 2.4 140 hk Summum   
07VO167Volvo V70 Bi-Fuel CNG 07VO163Volvo V70 2.4 140 hk  
07VO168Volvo V70 Bi-Fuel Kinetic CNG 07VO164Volvo V70 2.4 140 hk Kinetic   
07VO169Volvo V70 Bi-Fuel Momentum CNG 07VO165Volvo V70 2.4 140 hk Momentum   
07VO170Volvo V70 Bi-Fuel Summum CNG 07VO166Volvo V70 2.4 140 hk Summum   
 

Alkoholdrivna bilar 2007
 

Miljöbilar Jämförbara bilar 
07FO056Ford Focus Trend 1.8 Flexifuel 5d 07FO054Ford Focus 1.6 Ti-VCT 5d
07FO057Ford Focus Trend 1.8 Flexifuel Hgv 07FO055Ford Focus Trend 1.6 Ti-VCT Hgv
07FO078Ford Focus Titanium 1.8 Flexifuel 5d 07FO068Ford Focus Titanium 1.6 Ti-VCT 5d
07FO079Ford Focus Titanium 1.8 Flexifuel Hgv 07FO069Ford Focus Titanium 1.6 Ti-VCT Hgv
07FO100Ford Focus Ghia 1.8 Flexifuel 5d 07FO092Ford Focus Ghia 1.6 Ti-VCT 5d
07FO101Ford Focus Ghia 1.8 Flexifuel Hgv 07FO093Ford Focus Ghia 1.6 Ti-VCT Hgv
07FO120Ford C-Max Trend 1.8 Flexifuel 07FO119Ford C-Max Trend 1.6 Ti-VCT
07FO126Ford C-Max Style 1.8 Flexifuel 07FO125Ford C-Max Style 1.6
07FO132Ford C-Max Ghia 1.8 Flexifuel 07FO131Ford C-Max Ghia 1.6 Ti-VCT
07SA019Saab 9-5 2.0t BioPower Linear 07SA018Saab 9-5 2.0t Linear
07SA020Saab 9-5 2.3t BioPower Linear 07SA020med avdrag 9 000 kr = 269 900 kr
07SA024Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower Linear 07SA023Saab SportCombi 9-5 2.0t Linear
07SA025Saab 9-5 SportCombi 2.3t BioPower Linear 07SA025med avdrag 9 000 kr = 279 900 kr
07VO005Volvo C30 1.8 Flexifuel07VO001Volvo C30 1.6
07VO006Volvo C30 1.8 Flexifuel Kinetic 07VO002Volvo C30 1.6 Kinetic
07VO007Volvo C30 1.8 Flexifuel Momentum 07VO003Volvo C30 1.6 Momentum
07VO008Volvo C30 1.8 Flexifuel Summum 07VO004Volvo C30 1.6 Summum
07VO031Volvo S40 1.8 Flexifuel07VO027Volvo S40 1.6
07VO032Volvo S40 1.8 Flexifuel Kinetic 07VO028Volvo S40 1.6 Kinetic
07VO033Volvo S40 1.8 Flexifuel Momentum 07VO029Volvo S40 1.6 Momentum
07VO034Volvo S40 1.8 Flexifuel Summum 07VO030Volvo S40 1.6 Summum
07VO035Volvo S40 1.8 Flexifuel Sport Edition 07VO028Volvo S40 1.6 Kinetic
07VO076Volvo V50 1.8 Flexifuel07VO072Volvo V50 1.6
07VO077Volvo V50 1.8 Flexifuel Kinetic 07VO073Volvo V50 1.6 Kinetic
07VO078Volvo V50 1.8 Flexifuel Momentum 07VO074Volvo V50 1.6 Momentum
07VO079Volvo V50 1.8 Flexifuel Summum 07VO075Volvo V50 1.6 Summum
07VO080Volvo V50 1.8 Flexifuel Sport Edition 07VO073Volvo V50 1.6 Kinetic
 

2.4 Nedsättning av förmånsvärde

Om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen, skall enligt 61 kap. 11 § första stycket IL förmånsvärdet beräknas till värdet för förmånen enligt 61 kap. 5—10 §§ IL minskat med vad han har betalat.

Allmänna råd:

Förmånsvärdet bör minskas med belopp motsvarande eventuell fast avgift och kostnad för fordonsskatt, försäkring, besiktning, reparation eller extrautrustning som den anställde av sin nettolön löpande under året (månatligt belopp e.d.) eller som engångsbelopp betalar till arbetsgivaren. Har beloppet betalats till annan än arbetsgivaren bör kvitto eller bestyrkt kopia av kvitto lämnas till arbetsgivaren för att förmånsvärdet skall sättas
ned med erlagt belopp.

Från förmånsvärdet bör inte avräknas:

 • mindre utgifter för underhåll, t.ex. för biltvätt,
 • oförutsebara utgifter, t.ex. självrisk till försäkringsbolag eller annan kostnad till följd av trafikolycka eller annan skada, eller
 • utgifter för garage, parkering och liknande.

Eftersom något negativt förmånsvärde aldrig kan uppkomma bör nedsättningen av värdet för beskattningsåret motsvara högst det beräknade värdet. Belopp som ett år inte har kunnat avräknas får inte heller utnyttjas ett senare år.

 

2.5 Byte av bil

För en förmån som den skattskyldige haft under bara en del av året, skall värdet enligt 61 kap. 9 § andra stycket IL sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte haft förmånen.

Allmänna råd:

Om den anställde under en månad använder bilar med olika förmånsvärden bör förmånens värde beräknas efter den bil som den anställde disponerar längst tid under månaden.

Om den anställde under en månad använder bilar med olika förmånsvärden lika länge, bör förmånens värde beräknas som ett genomsnitt av förmånsvärdena för dessa bilar.

Ett genomsnittsvärde kan också användas - dock endast vid inkomsttaxeringen - om den anställde under året vid ett stort antal tillfällen bytt förmånsbil, något som kan vara fallet för anställda vid bilhandelsföretag. Med ett stort antal tillfällen bör anses minst tio gånger per år någorlunda jämnt fördelade under året.

För att ett genomsnittsvärde skall kunna användas även vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter bör - utöver vad ovan anges om antalet bilbyten m.m. - krävas följande. Underlaget för beräkning av ett genomsnittsvärde för bilar som ingår i en bilpool bör

 • avse varje arbetsplats inom företaget (koncerngemensam bilpool bör inte godtas),
 • utvisa att samtliga bilar som ingår i bilpoolen faktiskt används för privata resor av anställda på arbetsplatsen som deltar i bilpoolen, och
 • justeras så snart en förändring skett beträffande de bilar som ingår i bilpoolen.

3 Justering av förmånsvärde

3.1 Synnerliga skäl

Enligt 61 kap. 18 § IL skall värdet av bilförmån justeras uppåt eller nedåt, om det finns synnerliga skäl.

Allmänna råd:

Förmånsvärdet bör i normalfallet inte beräknas lägre än vad som framkommer vid en värdering efter huvudregeln i 61 kap. 5—9 §§ IL. Justering görs t.ex. inte av den anledningen att det privata användandet i huvudsak utgjorts av resor mellan bostaden och arbetsplatsen eller om det på bilen förekommit reklamskyltar, firmanamn och liknande.

 

3.2 Bilen används som arbetsredskap

Som synnerliga skäl för att justera värdet av bilförmån anses enligt 61 kap. 19 § första strecksatsen IL att bilen använts som arbetsredskap.

3.2.1 Lätt lastbil

Allmänna råd:

Om den anställde kan visa att han med hänsyn till tjänstebehovet varit tvungen att använda lätt lastbil som har sådan fast utrustning eller inredning att det privata användandet avsevärt begränsats bör justering ske. I dessa fall bör värdet beräknas enligt följande.

För lätta lastbilar vars totalvikt understiger 3 000 kg får förmånsvärdet beräknas med ledning av ett nybilspris som motsvarar lägst tre - för modellåret/tillverkningsåret gällande - prisbasbelopp. Till detta pris läggs i förekommande fall anskaffningsutgiften för all extrautrustning. Förmånsvärdet uppgår alltså till 0,3 prisbasbelopp med tillägg för ränterelaterat och prisrelaterat belopp baserat på det sålunda bestämda nybilspriset.

För lätta lastbilar vars totalvikt är 3 000 kg eller mer, beräknas förmånsvärdet på samma sätt som anges i föregående stycke, dock efter ett nybilspris som motsvarar lägst fem - för modellåret/ tillverkningsåret gällande - prisbasbelopp, vartill kommer anskaffningsutgiften för extrautrustning.

För bilmodeller som är sex år eller äldre, bör förmånsvärdet beräknas utifrån prisbasbeloppet för kalenderåret sex år före beskattningsåret.

Extrautrustning som vinschar och kranar o.d. som anskaffats endast för tjänstebruk beaktas inte vid förmånsvärderingen.

 

3.2.2 Personbil

Allmänna råd:

Om bilens inredning inte är fast bör en förutsättning för justering vara att utrustningen är tung och/eller kräver stort utrymme och att det är förenat med stora svårigheter att lasta ur den. Justering bör också kunna ske beträffande en servicebil om den utrustning i form av verktyg och reservdelar etc. som normalt medförs i bilen är så omfattande och så tidsödande att lasta i och ur att det inte kan göras varje dag.

Vilket förmånsvärde som bör åsättas får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Högre förmånsvärde än 75 procent av fullt förmånsvärde bör dock inte komma i fråga.

3.3 Taxibil

Som synnerliga skäl för att justera värdet av bilförmån nedåt anses enligt 61 kap. 19 § andra strecksatsen IL att bilen använts i taxinäring, att den körts minst 6 000 mil i verksamheten under kalenderåret och att dispositionen för privat körning varit begränsad i mer än ringa utsträckning.

Allmänna råd:

Justering av förmånsvärde för bil som använts i taxinäring bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp.

3.4 Bilen används huvudsakligen i tjänsten

Som synnerliga skäl för att justera bilförmån nedåt anses enligt 61 kap. 19 § tredje strecksatsen att det finns liknade omständigheter som i 61 kap. 19 § första och andra strecksatsen.

Allmänna råd:

Förmånsvärdet bör justeras nedåt om bilen används i verksamheten i sådan omfattning att betydande hinder föreligger att använda bilen privat. Så kan vara fallet om bilen används av mer än en förare eller annars används i verksamhet på sådant sätt som medför betydande hinder för det privata nyttjandet t.ex. jourberedskap. För att justering skall komma ifråga bör krävas att bilen är anskaffad för verksamheten.

Justering bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp.

3.5 Bil med delad dispositionsrätt

Som synnerliga skäl för att justera bilförmån nedåt anses enligt 61 kap. 19 § tredje strecksatsen att det finns liknade omständigheter som i 61 kap. 19 § första och andra strecksatsen.

Allmänna råd:

Sådan begränsning av möjligheten att använda en förmånsbil privat som följer av att t.ex. två anställda delar på dispositionsrätten till bilen bör anses vara sådana synnerliga skäl som motiverar justering enligt 61 kap. 19 § tredje strecksatsen IL.

Förmånsvärdet bör justeras till 50 procent om den anställde delar dispositionsrätten till en förmånsbil med en annan anställd så att han endast kan utnyttja bilen under halva tiden.

3.6 Hinder att använda bilen

Som synnerliga skäl för att justera bilförmån nedåt anses enligt 61 kap. 19 § tredje strecksatsen att det finns liknade omständigheter som i 61 kap. 19 § första och andra strecksatsen.

Allmänna råd:

En begränsning av möjligheten att använda en förmånsbil privat till följd av absolut hinder att använda bilen under viss period bör anses vara synnerliga skäl för justering enligt 61 kap. 19 § tredje strecksatsen IL.

Förmånsvärdet bör justeras nedåt om den anställde kan visa att ett absolut hinder att använda förmånsbilen har förelegat under mer betydande och sammanhängande tidsrymd och bilen under denna period inte har kunnat användas av någon närstående person till den skattskyldige eller i övrigt för hans familjs räkning. Om tidsperioden sträcker sig över ett årsskifte bör - vid bedömning om skäl för justering föreligger - hela den tidsperiod som hindret bestått beaktas. Justering kan dock inte ske för mer än nio månader under ett och samma kalenderår.

Ett sådant absolut hinder kan föreligga exempelvis i samband med sjukhusvistelse och körkortsindragning. Förmånsvärdet för år räknat bör i dessa fall reduceras med 1/9 per hel kalendermånad som hindret har bestått utöver tre månader (maximalt nio månader under ett kalenderår). Justeringsregeln tillämpas i de fall den anställde inte kunnat frånträda avtalet om förmånsbil.

3.7 Bil under semester m.m.

Som synnerliga skäl för att justera bilförmån nedåt anses enligt 61 kap. 19 § tredje strecksatsen att det finns liknade omständigheter som i 61 kap. 19 § första och andra strecksatsen.

Allmänna råd:

Möjlighet att få använda förmånsbil under kortare tidsperiod t.ex. i samband med semester bör anses utgöra synnerliga skäl för justering uppåt av förmånsvärdet enligt 61 kap. 18 § IL.

Förmånsvärdet bör justeras uppåt i de fall den anställde haft bilförmån endast under en kortare tidsperiod, då han huvudsakligen haft semester eller motsvarande ledighet. Förmånens värde bör motsvara den inbesparing han gjort jämfört med om han hyrt motsvarande bil under denna tidsperiod.

4 Avräkningsordning


 

I 61 kap. 5—8 §§ IL finns bestämmelser om värdering av bilförmån.

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, skall enligt 61 kap. 8 a § IL förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, alternativt 60 procent eller 80 procent av detta förmånsvärde.

För den som kört minst 3 000 mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår skall enligt 61 kap. 9 § första stycket IL förmånsvärdet beräknas till 75 procent av det värde som beräknats enligt 61 kap. 5—8 a §§ IL.

För en förmån som den skattskyldige haft under bara en del av året, skall enligt 61 kap. 9 § andra stycket IL värdet sättas ned till en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte haft förmånen.

Om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen skall enligt 61 kap. 11 § första stycket IL värdet för förmånen enligt 61 kap. 5—10 §§ minskat med vad han betalat.

Enligt 61 kap. 18, 19 eller 19 b § IL skall värdet av bilförmån justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl.

Allmänna råd:

När bilförmånsvärdet skall reduceras på grund av nedsättning för miljöbil enligt 61 kap. 8 a § IL, omfattande tjänstekörning eller del av året enligt 61 kap. 9 § IL, lämnad ersättning för förmånen enligt 61 kap. 11 § första stycket IL och/eller justering på grund av synnerliga skäl enligt 61 kap. 18, 19 eller 19 b § IL bör avräkning ske i viss ordning.

Föreligger grund för justering både uppåt och nedåt, bör justering uppåt göras före justering nedåt. I de fall justering kan anses motiverad på flera grunder, bör storleken av justeringen grunda sig på en samlad bedömning av de hinder som begränsar det privata nyttjandet av bilen. Avräkning från förmånsvärdet bör ske i den ordning som anges nedan.

Ett undantag från avräkningsordningen bör tillämpas för taxibil i vissa fall. Har Skatteverket fattat beslut om justering till 40 procent av ett prisbasbelopp, dvs. till den lägsta nivån, bör denna justering i förekommande fall anses omfatta även nedsättning på grund av omfattande tjänstekörning (minst 3 000 mils tjänstekörning). Arbetsgivaren skall i sådant fall således inte göra någon ytterligare reduktion på grund av omfattande tjänstekörning.

 1. Förmånsvärde beräknat enligt 61 kap. 5—8 §§ IL
 2. Nedsättning för miljöbil (8 a §)
 3. Justering på grund av synnerliga skäl, uppåt eller nedåt (18, 19 eller 19 b §)
 4. Reduktion vid omfattande tjänstekörning (9 § första stycket)
 5. Nedsättning vid del av år (9 § andra stycket.)
 6. Nedsättning för lämnad ersättning (11 § första stycket.).
Dessa allmänna råd tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:38) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering.