Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd, Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2003:30) om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 1 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:29
Skatteverket beslutar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket att avsnittet 4 skall ha följande lydelse. ¹
 

4 Avdrag för resor med motorcykel, moped och cykel

Enligt 12 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1299) skall skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) dras av, om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skattskyldiges bostad att han behöver använda något transportmedel.

Allmänna råd:
Skattskyldig, som använder motorcykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i stället för allmänna transportmedel, bör medges avdrag för kostnader för motorcykel om

a) vägavståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och

b) det av omständigheterna klart framgår, att användandet av motorcykel i stället för allmänna transportmedel regelmässigt medför en tidsvinst på minst två timmar.

        Kostnaden för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med         motorcykel bör beräknas till 9 kr per körd mil.

Har den skattskyldige använt moped eller cykel för del av resan mellan bostaden och arbetsplatsen, bör avdrag medges för denna delsträcka.

         Kostnaden för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med          moped bör beräknas till 4:50 kr per körd mil.

Har cykel använts för resor mellan bostaden och arbetsplatsen bör avdraget beräknas till 250 kr för helt år.

___________

Denna ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2003:30) om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tilllämpas fr.o.m. 2004 års taxering tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

¹Ändrade partier har markerats med kantstreck. För ytterligare information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen vid 2007 års taxering, se SKV M 2006:20.