Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen år 2006 av aktier i Modern Times Group MTG AB mot aktier i Metro International S.A.

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 18 augusti 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:21
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen år 2006 av aktier i Modern Times Group MTG AB mot aktier i Metro International S.A. ¹

Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.

Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL försäljning byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Enligt 44 kap. 13 § IL skall kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan

-    ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

-    omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

I rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 ansåg Regeringsrätten att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte var av samma slag som övriga aktier i bolaget samt att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna skall fördelas mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier med utgångspunkt i marknadsvärdena vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Allmänna råd:
Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i Modern Times Group MTG AB bör 94,7 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 5,3 procent till inlösenaktien.

Varje aktie av serie A eller B i Modern Times Group MTG AB som har lösts in mot likvid i aktier i Metro International S.A. bör anses avyttrad för 19,46 kr.

Varje aktie av serie A i Metro International S.A. som har erhållits genom inlösen bör anses anskaffad för 9 kr och varje aktie av serie B som har erhållits genom inlösen bör anses anskaffad för 9,40 kr.
___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:13.