Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier och optionsrätter i TurnIT AB mot aktier och teckningsoptioner i Nocom AB

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 27 januari 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:02
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier och optionsrätter i TurnIT AB mot aktier och teckningsoptioner i Nocom AB.

Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.

Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:

Anmälan den 10 mars 2005 eller tidigare

För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i TurnIT AB beräknas till 1,10 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie, av serie B, i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 4,40 kr.

För optionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av optionsrätter av serie A eller B 2004/2005 i TurnIT AB och som erhöll en teckningsoption 2B i Nocom AB, bör avyttringspriset för en optionsrätt, beräknas till 0,18 kr.

Anskaffningsutgiften för en teckningsoption 2B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 1,80 kr.

För optionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av optionsrätter av serie A eller B 2004/2005 i TurnIT AB och som erhöll två teckningsoptioner 1B i Nocom AB, bör avyttringspriset för en optionsrätt, beräknas till 0,32 kr.

Anskaffningsutgiften för en teckningsoption 1B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 1,60 kr.

 
Anmälan den 11 mars - 31 december 2005
För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i TurnIT AB, om inte annat visas, beräknas till 1,18 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 4,72 kr.

För optionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av optionsrätter av serie A- eller B 2004/2005 i TurnIT AB och som erhöll en teckningsoption 2B i Nocom AB, bör avyttringspriset för en optionsrätt, om inte annat visas, beräknas till 0,16 kr.

Anskaffningsutgiften för en teckningsoption 2B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 1,60 kr.
För optionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av
optionsrätter av serie A- eller B 2004/2005 i TurnIT AB och som erhöll två teckningsoptioner 1B i Nocom AB, bör avyttringspriset för en optionsrätt, om inte annat visas, beräknas till 0,23 kr.

Anskaffningsutgiften för en teckningsoption 1B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 1,15 kr.
___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2006:1