Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa allmänna råd har fr.o.m. den 15 september 2008 ersatts av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2008:17.
  

Skatteverkets allmänna råd om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som skall redovisas i sådana deklarationer¹
  
SKV A 2004:28
Skattebetalning
Utkom från trycket
den 3 december 2004
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som skall redovisas i sådana deklarationer.

1 Anstånd med att lämna skattedeklaration

1.1 Allmänt

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket enligt 10 kap. 24 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), SBL, bevilja en skattskyldig anstånd med att lämna skattedeklaration. En ansökan om anstånd skall ha kommit in till Skatteverket senast den dag då deklarationen skulle ha kommit in.

Allmänna råd:
En ansökan om anstånd med att lämna skattedeklaration bör lämnas i skriftlig form t.ex. per post, e-post eller fax. Endast undantagsvis kan muntlig ansökan i rätt tid godtas om den snarast därefter bekräftas skriftligen. Detsamma får anses gälla ansökan om anstånd med att betala skatten i en sådan deklaration.

En förutsättning för anstånd bör vara att sökanden kan visa att det på grund av särskilda omständigheter finns hinder att lämna skattedeklaration i tid.

Enligt prop. 1996/97:100 s. 573 kan ett exempel på sådana särskilda skäl som avses i 10 kap. 24 § första stycket SBL vara att ansvarig tjänsteman hos företaget drabbats av sjukdom eller olyckshändelse eller att ett datorfel inträffar hos företaget eller hos ett anlitat serviceföretag i nära anslutning till att deklarationen skall lämnas.

Allmänna råd:
Till särskilda skäl för anstånd bör också räknas att företaget hindras att lämna deklaration på grund av strejk eller att handlingar har förstörts eller kommit bort på grund av brand eller inbrott. Semester eller brist på likvida medel bör inte anses utgöra särskilda skäl för anstånd med att lämna skattedeklaration.

Anstånd bör beviljas endast om hindren att lämna skattedeklaration inträffat i nära anslutning till att redovisning skall ske och att hindren inte har varit möjliga att förutse eller åtgärda t.ex. att få fram en ersättare som kan upprätta deklarationen.

Anstånd med att lämna skattedeklaration bör beviljas endast för en redovisningsperiod i sänder och bör normalt inte omfatta längre tidsperiod än två veckor. Ett beslut om anstånd med att lämna skattedeklaration kan omfatta något längre tid om det har förenats med villkor om betalning.

En skattskyldig som medgetts anstånd med att lämna skattedeklaration bör normalt inte på samma grund medges förlängt anstånd eller anstånd för ytterligare perioder.

1.2 Särskilt om betalning

Om Skatteverket beviljar anstånd med att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 24 § första stycket SBL, får Skatteverket enligt 17 kap. 1 § SBL också bevilja anstånd med inbetalningen av den skatt som skall redovisas i deklarationen.

I prop. 1996/97:100 s. 611 sägs följande: ”En deklarationsskyldig som fått anstånd med att lämna skattedeklaration skall emellertid inte ha en ovillkorlig rätt att också få anstånd med hela den motsvarande skattebetalningen. Tvärtom skall skattemyndigheten som ett villkor för att bevilja anstånd med deklarationen kunna föreskriva att en delbetalning skall göras med ett beräknat skattebelopp vilket så nära som möjligt överensstämmer med det definitiva beloppet inom den frist som normalt gäller för betalningen. Kan någon sådan beräkning inte göras bör en schablonregel användas. Det kan t.ex. gälla ett belopp som motsvarar genomsnittet av inbetalda belopp de tre senaste inbetalningsmånaderna.”

Allmänna råd:
Anstånd med betalning bör inte medges på grund av omständigheter som endast har betydelse för möjligheten att lämna skattedeklarationen t.ex. genom datorfel eller sjukdom hos den som anlitas för att upprätta deklarationen.

Om anstånd med att lämna skattedeklaration medges för längre period än två veckor bör anståndet normalt förenas med villkor om betalning.

I de fall det definitiva beloppet inte är känt bör beloppet uppskattas. Mervärdesskattebeloppet bör beräknas till genomsnittet av skatt att betala de tre senaste redovisningsperioderna under vilka företaget haft mervärdesskatt att betala. Övriga skatter beräknas till genomsnittet för de tre senaste redovisningsperioderna.

1.3 Utländsk arbetsgivare

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket enligt 10 kap. 12 § SBL gå med på att en arbetsgivare, som är bosatt utomlands eller är en utländsk juridisk person, som saknar fast driftställe här i landet, redovisar arbetsgivaravgifter på något annat sätt eller vid någon annan tidpunkt än som anges i 10 kap. SBL.

Ett sådant särskilt skäl som avses i 10 kap. 12 § SBL kan enligt prop. 1996/97:100 s. 568 vara att det skulle vålla arbetsgivaren betydande praktiska problem att varje månad lämna skattedeklaration och betala arbetsgivaravgifter.

Allmänna råd:
Ett beslut enligt 10 kap. 12 § SBL bör begränsas till att gälla så länge arbetsgivarens praktiska problem att redovisa och betala kvarstår, dock högst två år.

2 Anstånd med att lämna punktskattedeklaration

Enligt 10 kap. 9 a § första stycket SBL skall en punktskattedeklaration lämnas av den som är skattskyldig enligt någon av de lagar som anges i 1 kap. 1 § andra stycket SBL.

Allmänna råd:
Det som sägs i avsnitt 1.1 om anstånd med att lämna skattedeklaration och i 1.2 om anstånd med betalningen bör även gälla punktskattedeklaration.

I de fall Skatteverket kräver att betalning skall ske men det definitiva beloppet inte är känt bör beloppet uppskattas till genomsnittet av skatt att betala de tre senaste redovisningsperioderna under vilka företaget haft punktskatt att betala.

3 Anstånd med att lämna särskild skattedeklaration

Enligt 10 kap. 32 § SBL skall en skattskyldig i vissa fall redovisa mervärdesskatt i en särskild skattedeklaration. Av 10 kap. 32 a–b §§ SBL framgår att en skattskyldig till vissa punktskatter i vissa fall skall redovisa punktskatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig händelse.

Allmänna råd:
Det som sägs i avsnitt 1.1 om anstånd med att lämna skattedeklaration och i 1.2 om anstånd med betalningen bör även gälla särskild skattedeklaration.

4 Anstånd med att lämna förenklad skattedeklaration

Enligt 10 kap. 13 a § första stycket SBL får en fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning för arbete till annan fysisk person fullgöra skyldigheten att lämna skattedeklaration för den ersättningen genom att lämna förenklad skattedeklaration, om ersättningen inte utgör utgift i en av utbetalaren bedriven näringsverksamhet.

Allmänna råd:
Det som sägs i avsnitt 1.1 om anstånd med att lämna skattedeklaration och i 1.2 om anstånd med betalningen bör även gälla förenklad skattedeklaration.

¹För ytterligare information, se SKV M 2004:18.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 3 december 2004 och ersätter Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1998:12) om anstånd med att lämna skattedeklaration och med inbetalning av skatter och avgifter, som skall redovisas i sådan deklaration.