Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Volvos utdelning år 2004 av aktier i Ainax AB¹
SKV A 2004:18
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 20 september 2004
    Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Volvos utdelning år 2004 av aktier i Ainax AB.
   Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utdelningar skall tas upp som intäkt i inkomststlaget kapital.

 
Allmänna råd:
   För varje aktie i AB Volvo får utdelning anses ha erhållits med 14,52 kr.
   Varje aktie i Ainax AB bör anses anskaffad för 225 kr.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2004:7.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering.