Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Peab AB:s utdelning år 2003 av aktier i Brinova Fastigheter AB¹
RSV 2003:36
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 30 december 2003
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Peab AB:s utdelning år 2003 av aktier i Brinova Fastigheter AB.
   Av 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett dotterbolag inte skall tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.
   För andelar som har förvärvats genom en sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § IL, anses enligt 48 kap. 8 § första stycket IL som anskaffningsutgift så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget – beräknat vid tidpunkten för utdelningen – som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. När det senare skall beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget skall, enligt andra stycket i lagrummet, den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd:
   Av anskaffningsutgiften för A- eller B-aktier i Peab AB bör 89 procent hänföras till dessa aktier och 11 procent till erhållna aktieandelar i Brinova fastigheter AB.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2003:21

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering.