Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall och liknande att tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering¹
RSV 2003:13
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 2 juni 2003
OBS! Dessa allmänna råd har upphävts genom Skatteverkets allmänna råd SKV A 2011:31 och upphör att gälla vid utgången av år 2011.

   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall och liknande att tillämpas vid 2004 års taxering.
   Enligt 16 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) skall företag som driver en kärnkraftsanläggning dra av belopp som sätts av i räkenskaperna för att täcka sådana utgifter för framtida hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall och liknande som avser verksamheten före beskattningsårets utgång. Detsamma gäller företag som mot förskottsbetalning åtar sig att svara för framtida utgifter för sådan hantering. Avdraget skall återföras det följande beskattningsåret.
   I andra stycket nämnda lagrum sägs att avdrag enligt första stycket inte får göras för hanteringsutgifter som företaget kan räkna med att få ersättning för enligt 8 § lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Allmänna råd:
   Avdraget för avsättning för framtida utgifter för hantering av låg- och medelaktivt avfall bör medges med högst 2 kronor och 60 öre per kärnkraftgenererad MWh som hänför sig till verksamhet som bedrivits under beskattningsåret eller tidigare.

_____________

¹Beträffande 2003 års taxering, se 2002:13.

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering.