Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon¹
RSV 2003:8
Fordonsskatt
Utkom från trycket den 16 maj 2003
   Riksskatteverket (RSV) lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.
   Enligt 5 § andra stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon gäller avgiftsplikt för motorfordon eller ledad motorfordonskombination med en totalvikt på minst 12 000 kilogram om fordonet är avsett uteslutande för godstransport på väg. För svenskt fordon med draganordning grundas, enligt tredje stycket nämnda lagrum, avgiftsplikten på den högsta tillåtna totalvikt som fordonskombinationen kan ha.

Allmänna råd:
En lastbil med en uppgift i vägtrafikregistret om maximal lastkapacitet av högst 2 000 kilogram eller lastbil med bostadsinredning, butiksinredning, kontorsinredning, sjukvårdsinredning, verkstadsinredning, arbetsplattform, bärgningsfordon, stege, husvagn, tältvagn eller chassi bör inte anses utgöra ett fordon uteslutande för godstransport på väg.
Inte heller bör en lastbil med skåp för övrigt ändamål under förutsättning att lastbilen har en uppgift i vägtrafikregistret om maximal lastkapacitet av högst 4 000 kilogram anses utgöra ett fordon uteslutande för godstransport på väg.

___________

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2003:5.

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 juni 2003.