Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering¹
RSV 2002:44
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket den 20 december 2002
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader.

1 Uppehåll i löpande förrättning
Av bestämmelserna i 12 kap. 6 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att när arbetet utanför den vanliga verksamhetsorten varit förlagt till samma ort under mer än tre månader i en följd, bedöms rätten till avdrag för ökade levnadskostnader enligt bestämmelserna om tillfälligt arbete i 18-22 §§ IL. Enligt samma lagrum anses en tjänsteresa pågå i en följd om den inte bryts av uppehåll som beror på att arbetet förläggs till annan ort under minst fyra veckor.

Allmänna råd:
Vid kortare uppehåll än fyra veckor samt semester- och sjukdomsperioder bör tremånadersperioden förlängas i motsvarande mån under förutsättning att traktamente inte utbetalats under uppehållet.
Förlängning av tremånadersperioden bör bli aktuell endast om uppehållet sker under tid när den anställde skulle ha arbetat.
Tremånadersperioden bör således inte förlängas med t.ex. i perioden ingående lördagar och söndagar för den som normalt arbetar måndag-fredag.

2 Dagtraktamente har inte utbetalats
Av bestämmelserna i 12 kap. 16 § IL framgår att om den skattskyldige inte fått dagtraktamente men gör sannolikt att han haft utgifter för måltider och småutgifter skall avdrag medges med schablonbelopp (maximibelopp respektive normalbelopp).

Allmänna råd:
För att avdrag skall medges enligt schablon bör en tillfredsställande utredning avseende förrättningarna lämnas. Uppgifter bör lämnas om:
- datum för förrättningarna
- syftet med dessa
- tidpunkter för avresa och hemkomst
- förrättningsorter.

3 Vistelse i mer än ett land
Om den anställde under en tjänsteresa samma dag uppehåller sig i mer än ett land bestäms avdraget enligt 12 kap. 12 § IL efter vad som gäller för vistelse i det land där han uppehållit sig den längsta delen av dagen (06.00-24.00).

Allmänna råd:
När det gäller att avgöra i vilket land som den anställde har uppehållit sig den längsta tiden av en och samma dag, bör inte tid för färd med båt eller flygplan från hamnen eller flygplatsen i ett land till hamnen eller flygplatsen i ett annat land räknas in i vistelsen i något av länderna. Detsamma gäller i fråga om tid för mellanlandning för tankning eller liknande eller för byte till eller från inrikes flyg.
Den som tillbringar hela dagen (06.00-24.00) på transportmedel som ingår i internationell trafik, dvs. där priset på varor och tjänster inte är direkt betingat av prisläget i något visst land, bör medges avdrag med belopp motsvarande helt maximibelopp för inrikes resa, dvs. 190 kr.
Vid resa mellan orter som inte har samma tid beräknas vistelsetiden med utgångspunkt i den lokala tiden för respektive ort.

4 Minskat avdrag på grund av kostförmåner
Enligt 12 kap. 17 och 22 §§ IL skall avdrag för ökade levnadskostnader enligt 6-16 §§ respektive enligt 18-21 §§ minskas med värdet av kostförmåner som den skattskyldige fått. Detta gäller dock inte sådana kostförmåner på allmänna transportmedel som enligt 11 kap. 2 § IL inte skall tas upp.

Allmänna råd:
Inrikes resa
Vid beräkning av avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa i Sverige bör minskning av maximibeloppet (hela eller del av) för värdet av kostförmåner göras med nedan angivna belopp.

 

 Schablonvdrag för ökade levnadskostnader   
 190 kr133 kr95 kr57 kr
Minskning för: Minskning bör ske med:   
Frukost, lunch, middag170 kr118 kr85 kr 51 kr
Lunch och middag132 "  92 " 66 "40 "
Lunch/middag  66 "  46 " 33 "20 "
Frukost  38 "  26 "19 "11 "
     
Utrikes resa
Vid beräkning av avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa utomlands bör minskningen för värdet av kostförmåner ske med vissa procent av normalbeloppet (hela eller del av detta) för aktuellt land. Avdraget bör minskas med 85 procent för den som fått helt fri kost och med 70 procent för den som fått lunch och middag. För den som fått lunch eller middag bör minskningen ske med 35 procent. För den som endast fått frukost bör minskningen ske med 15 procent.

___________
Dessa allmänna råd tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering och ersätter Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2001:3) om avdrag för ökade levnadskostnader och för utgifter för hemresor m.m.

¹Beträffande beskattningsåren 2001-2002 och 2002-2003 års taxering, se RSV 2001:3 och RSV 2001:55. För ytterligare information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m., se RSV M 2002:33.