Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Avdragsram för representation och reklamgåva

Datum: 2007-11-27

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 684677-07/111

OBS!  Se Skatteverkets sammanställning av rättsfall, kommentaren till Regeringsrättens dom den 15 april 2010, mål nr 2410-08. Genom Regeringsrättens dom är Skatteverkets ställningstagande 2007-11-27, dnr 131 684677-07/111, överspelat till den del ställningstagandet avser reklamgåva. I Regeringsrättens dom godtogs 350 kr per gåva inklusive mervärdesskatt.

I Regeringsrättens dom, mål nr 2410-08, den 15 april 2010,  godtogs 350 kr inklusive mervärdesskatt, per reklamgåva.

Länk till Regeringsrättens dom, mål nr 2410-08 Länk till annan webbplats., Länk till annan webbplats. den 15 april 2010.

1 Sammanfattning

Avdragsramen för måltid på 90 kronor gäller varje enskild måltid vid representationstillfället. Har representationen omfattat exempelvis både lunch och middag vid ett och samma representationstillfälle tillämpas avdragsramen för varje person och måltid.
 
Avdragsramen för kringkostnader på 180 kronor bör tillämpas vid varje representationstillfälle för sig. Om affärsförhandlingarna sträcker sig över flera dagar anses varje dag vara ett särskilt representationstillfälle.
 
Vid samarrangemang, då flera företag representerar samtidigt mot samma personer, tillämpas avdragsramarna för varje företag som gör avdrag för representation.
 
Avdragsramen för reklamgåva är 180 kronor.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit hur avdragsramen på 90 kronor för representationsmåltid ska tillämpas. Kan den, för en och samma person, tillämpas endast en gång eller flera gånger vid ett och samma representationstillfälle?
 
Fråga har uppkommit hur avdragsramen på 180 kronor för kringkostnader ska tillämpas. Vad menas med ett representationstillfälle?
 
Fråga har också uppkommit hur avdragsramarna ska tillämpas då flera företag representerar samtidigt mot samma personer i ett samarrangemang.
 
Slutligen har fråga uppkommit hur stor avdragsramen är för reklamgåva.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, får avdraget för utgifter för lunch, middag eller supé inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML.
 
I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:5 punkt 2.1 anges en avdragsram för kringkostnader på 180 kronor/180 kronor plus mervärdesskatt per person. Vidare anges att avdragsramen bör tillämpas vid varje representationstillfälle för sig.
 
I ovanstående allmänna råd punkt 5.1 och punkt 5.2 behandlas reklamgåvor respektive representationsgåvor. För reklamgåva anges ingen avdragsram, endast att gåvan ska vara av förhållandevis obetydligt värde. För representationsgåva anges en avdragsram på 180 kronor/180 kronor plus mervärdesskatt per person.
 
Ovanstående tillägg för mervärdesskatt gäller till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML.

4 Skatteverkets bedömning

4.1 Representation

Det är oklart hur 16 kap. 2 § sista meningen IL ska tolkas då affärsförhandlingar sträcker sig över flera måltider. Enligt Skatteverkets uppfattning ska lagtexten tolkas på sådant sätt att avdragsramen för måltid på 90 kronor gäller varje enskild måltid. Avdragsramen tillämpas därför, för en och samma person, för varje måltid vid ett och samma representationstillfälle.
 
Skatteverket anser att varje dag utgör ett särskilt representationstillfälle då affärsförhandlingarna sträcker sig över flera dagar. Detta innebär att avdragsramen för kringkostnader på 180 kronor tillämpas, för en och samma person, varje dag representationen pågår.
 
Enligt Skatteverkets uppfattning ska bestämmelsen i 16 kap. 2 § IL tillämpas för var och en som representerar. Bestämmelserna i IL gäller nämligen för varje skattskyldig. Vid samarrangemang, då flera företag representerar samtidigt mot samma personer, tillämpas därför avdragsramarna för varje företag som gör avdrag för representation.
 

4.2 Reklamgåvor

Reklamgåvor ska vara av förhållandevis obetydligt värde. Enligt Skatteverkets uppfattning bör avdragsramen för reklamgåva uppgå till samma belopp som för representationsgåva, dvs. 180 kronor per person med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML.